லிங்காஷ்டகம் தமிழ் பதிகம் | Lingashtagam Tamil song lyrics and video.. லிங்காஷ்டகத்தின் பாடல் வரிகள் மற்றும் இந்த பாடலின் காணொளி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது…

ஸ்ரீ லிங்காஷ்டகத்தை மனதில் சிவபெருமானை நினைத்து தினமும் அல்லது பிரதோஷ வேளையில் ஜெபித்து சிவதரிசனம் கண்டால் சிவபெருமானின் அருளும், நந்தியின் அருளும் ஒருங்கே கிடைக்கும்

தமிழ் லிங்காஷ்டகம் பாடல் வரிகள்

ப்ரம்ம முராரியார் போற்றிடும் லிங்கம்

சிறிதும் களங்கம் இல்லா  சிவலிங்கம்

பிறவியின் துயரை போக்கிடும் லிங்கம்

நானும் வணங்கும் சதாசிவ லிங்கம் !!

Linga pooja

தேவரும் முனிவரும் போற்றிடும் லிங்கம்

காமனை எறித்த கருணாகர  லிங்கம்

இராவணன் உள்ளம் விளங்கிடும் லிங்கம்

நானும் வணங்கும் சதாசிவ லிங்கம் !!

 

வாசமனைத்தையும் பூசிய லிங்கம்

வளர் அறிவாகிய காரண லிங்கம்

சித்த சுராசுரர் போற்றிடும் லிங்கம்

நானும் வணங்கும் சதாசிவ லிங்கம் !!

 

பொன்மணி சூடி சுடர்ந்திடும் லிங்கம்

தன்னிடை நாகம் அணிந்திடும் லிங்கம்

தக்ஷனின் யாகம் வீழ்த்திய லிங்கம்

நானும் வணங்கும் சதாசிவ லிங்கம் !!

Shiva lingam

குங்குமம் சந்தனம் பூசிய லிங்கம்

பங்கஜ மாலையை சூடிய லிங்கம்

தொங்கிய வினைகளை போக்கிடும் லிங்கம்

நானும் வணங்கும் சதாசிவ லிங்கம் !!

 

தேவ கணங்களின் அர்ச்சனை லிங்கம்

தேடிடும் பக்தியில் வூரிடும் லிங்கம்

சூரியன் கோடி சுடர் விடும் லிங்கம்

நானும் வணங்கும் சதாசிவ லிங்கம்!!

 

எட்டு தளத்தினுள் எழுந்திடும் லிங்கம்

எல்லாமாகிய காரண லிங்கம்

எட்டு தரித்திரம் நீக்கிடும் லிங்கம்

நானும் வணங்கும் சதாசிவ லிங்கம்!!

 

தேவரின் உருவில் பூஜைக்கும்  லிங்கம்

தேவ வனமலரை ஏற்றிடும் லிங்கம்

பரமநாதனாய் பரவிடும்  லிங்கம்

நானும் வணங்கும் சதாசிவ லிங்கம்!!

லிங்காஷ்டகம் இதனை தினமும் சிவ சன்னதியில் சொல்வார்

சிவலோக காட்சியுடன் சிவனருளும் கொள்வார்….

தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி

எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி….

ஸ்ரீலிங்காஷ்டகம் படிப்பதால் ஜாதகத்தில் சூரியன், குரு நீசனாக இருந்தாலும் தலைவலி, தலைசுற்றல், மயக்கம்,  நரம்புத் தளர்ச்சி முதலியவைகள் இருந்தாலும் அந்த தோஷங்கள் விலகும். ஸகல மங்களங்களும் உண்டாகும்.

ப்ரம்மமுராரி சுரார்சித லிங்கம்

நிர்மல பாசித சோபித லிங்கம்

ஜன்மஜதுக்க வினாசக லிங்கம்

தத் ப்ரணமாமி சதா சிவலிங்கம் !

 

தேவமுனி ப்ரவார்சித லிங்கம்

காமதஹம் கருணாகர லிங்கம்

ராவணதர்ப வினாசக லிங்கம்

தத் ப்ரணமாமி சதா சிவலிங்கம்!

 

சர்வசுகந்தி சுலேபித லிங்கம்

புத்தி விவர்தன காரண லிங்கம்

சித்தசுராசுற வந்தித லிங்கம்

தத் ப்ரணமாமி சதா சிவலிங்கம்!

 

 

கனக மஹாமணி பூஷித லிங்கம்

பணிபதி வேஷ்டித சோபித லிங்கம்

தக்ஷ சுயக்ய வினாசக லிங்கம்

தத் ப்ரணமாமி சதா சிவலிங்கம்!

குங்கும சந்தன லேபித லிங்கம்

பங்கஜ ஹார சுசோபித லிங்கம்

சஞ்சித பாப விநாசன லிங்கம்

தத் ப்ரணமாமி சதா சிவலிங்கம்!

 

தேவ கணார்ச்சித சேவித லிங்கம்

பாவைர்பக்தி பிரேவச லிங்கம்

தினகர கோடி பிரபாகர லிங்கம்

தத் ப்ரணமாமி சதா சிவலிங்கம்!

 

அஷ்டதலோபரிவேஷ்டித லிங்கம்

சர்வ சமுத்பவ காரண லிங்கம்

அஷ்ட தரித்திர விநாசன லிங்கம்

தத் ப்ரணமாமி சதா சிவலிங்கம்!

சுரகுரு சுரவர பூஜித லிங்கம்

சுரவன புஷ்ப சதார்சித லிங்கம்

பராத்பரம் பரமாத்மக லிங்கம்

தத் ப்ரணமாமி சதா சிவலிங்கம்!

 

லிங்காஷ்டகமிதம் புண்யம் ய :படேத் சிவசன்னிதௌ

சிவலோகமவாப்னோதி சிவனே சஹ மோததே !!

—-ஓம் ——

Lingashtakam By S.P. Balasubrahmaniam [Full Song]

Comments

comments

Leave a Comment