Lyrics

Devi Kavacham Lyrics in Tamil | தேவி கவசம் பாடல் வரிகள்

Devi Kavacham Lyrics in Tamil

தேவி கவசம் (Devi Kavacham Lyrics) பிரம்மாவால் மார்க்கண்டேய முனிவருக்கு பாராயணம் செய்யப்பட்டது…. அன்னை தேவியின் ஒன்பது வெவ்வேறு வடிவங்களில் பார்வதி தேவியை பிரம்மா பிரார்த்தனை செய்கிறார்.

தேவி கவசம் ஸ்லோகா உடலின் வெவ்வேறு பகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்ட தேவியின் வெவ்வேறு பெயர்களை இந்த கவசத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பெயருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தரம் மற்றும் ஆற்றல் உள்ளது. இந்த பெயர்களும் வடிவங்களும் நெருங்கிய தொடர்புடையவை. தேவி கவசம் பாராயணம் நவராத்திரியின் போது பிரபலமானது.
தேவி கவசம் பாடல் வரிகள் இந்த பதிவில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.. மேலும் இந்த பாடலின் காணொளியும் இந்த பதிவின் இறுதியில் உள்ளது….

தேவி கவசம்

ஓம் னமஶ்சண்டிகாயை

ன்யாஸஃ
அஸ்ய ஶ்ரீ சம்டீ கவசஸ்ய ப்ரஹ்மா றுஷிஃ அனுஷ்டுப் சம்தஃ
சாமும்டா தேவதா அம்கன்யாஸோக்த மாதரோ பீஜம் னவாவரணோ மம்த்ரஶக்திஃ திக்பம்த தேவதாஃ தத்வம் ஶ்ரீ ஜகதம்பா ப்ரீத்யர்தே ஸப்தஶதீ பாடாம்கத்வேன ஜபே வினியோகஃ

ஓம் னமஶ்சம்டிகாயை

மார்கண்டேய உவாச
ஓம் யத்குஹ்யம் பரமம் லோகே ஸர்வரக்ஷாகரம் ன்றுணாம்
யன்ன கஸ்யசிதாக்யாதம் தன்மே ப்ரூஹி பிதாமஹ 1

ப்ரஹ்மோவாச
அஸ்தி குஹ்யதமம் விப்ர ஸர்வபூதோபகாரகம்
தேவ்யாஸ்து கவசம் புண்யம் தச்ச்றுணுஷ்வ மஹாமுனே 2

ப்ரதமம் ஶைலபுத்ரீ ச த்விதீயம் ப்ரஹ்மசாரிணீ
த்றுதீயம் சன்த்ரகண்டேதி கூஷ்மாண்டேதி சதுர்தகம் 3

பஞ்சமம் ஸ்கன்தமாதேதி ஷஷ்டம் காத்யாயனீதி ச
ஸப்தமம் காலராத்ரீதி மஹாகௌரீதி சாஷ்டமம் 4

னவமம் ஸித்திதாத்ரீ ச னவதுர்காஃ ப்ரகீர்திதாஃ
உக்தான்யேதானி னாமானி ப்ரஹ்மணைவ மஹாத்மனா 5

அக்னினா தஹ்யமானஸ்து ஶத்ருமத்யே கதோ ரணே
விஷமே துர்கமே சைவ பயார்தாஃ ஶரணம் கதாஃ 6

ன தேஷாம் ஜாயதே கிஞ்சிதஶுபம் ரணஸங்கடே
னாபதம் தஸ்ய பஶ்யாமி ஶோகதுஃகபயம் ன ஹி 7

யைஸ்து பக்த்யா ஸ்ம்றுதா னூனம் தேஷாம் வ்றுத்திஃ ப்ரஜாயதே
யே த்வாம் ஸ்மரன்தி தேவேஶி ரக்ஷஸே தான்னஸம்ஶயஃ 8

ப்ரேதஸம்ஸ்தா து சாமுண்டா வாராஹீ மஹிஷாஸனா
ஐன்த்ரீ கஜஸமாரூடா வைஷ்ணவீ கருடாஸனா 9

மாஹேஶ்வரீ வ்றுஷாரூடா கௌமாரீ ஶிகிவாஹனா
லக்ஷ்மீஃ பத்மாஸனா தேவீ பத்மஹஸ்தா ஹரிப்ரியா 10

ஶ்வேதரூபதரா தேவீ ஈஶ்வரீ வ்றுஷவாஹனா
ப்ராஹ்மீ ஹம்ஸஸமாரூடா ஸர்வாபரணபூஷிதா 11

இத்யேதா மாதரஃ ஸர்வாஃ ஸர்வயோகஸமன்விதாஃ
னானாபரணாஶோபாட்யா னானாரத்னோபஶோபிதாஃ 12

த்றுஶ்யன்தே ரதமாரூடா தேவ்யஃ க்ரோதஸமாகுலாஃ
ஶங்கம் சக்ரம் கதாம் ஶக்திம் ஹலம் ச முஸலாயுதம் 13

கேடகம் தோமரம் சைவ பரஶும் பாஶமேவ ச
குன்தாயுதம் த்ரிஶூலம் ச ஶார்ங்கமாயுதமுத்தமம் 14

தைத்யானாம் தேஹனாஶாய பக்தானாமபயாய ச
தாரயன்த்யாயுதானீத்தம் தேவானாம் ச ஹிதாய வை 15

னமஸ்தே‌உஸ்து மஹாரௌத்ரே மஹாகோரபராக்ரமே
மஹாபலே மஹோத்ஸாஹே மஹாபயவினாஶினி 16

த்ராஹி மாம் தேவி துஷ்ப்ரேக்ஷ்யே ஶத்ரூணாம் பயவர்தினி
ப்ராச்யாம் ரக்ஷது மாமைன்த்ரீ ஆக்னேய்யாமக்னிதேவதா 17

தக்ஷிணே‌உவது வாராஹீ னைர்றுத்யாம் கட்கதாரிணீ
ப்ரதீச்யாம் வாருணீ ரக்ஷேத்வாயவ்யாம் ம்றுகவாஹினீ 18

உதீச்யாம் பாது கௌமாரீ ஐஶான்யாம் ஶூலதாரிணீ
ஊர்த்வம் ப்ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷேததஸ்தாத்வைஷ்ணவீ ததா 19

ஏவம் தஶ திஶோ ரக்ஷேச்சாமுண்டா ஶவவாஹனா
ஜயா மே சாக்ரதஃ பாது விஜயா பாது ப்றுஷ்டதஃ 20

அஜிதா வாமபார்ஶ்வே து தக்ஷிணே சாபராஜிதா
ஶிகாமுத்யோதினீ ரக்ஷேதுமா மூர்த்னி வ்யவஸ்திதா 21

மாலாதரீ லலாடே ச ப்ருவௌ ரக்ஷேத்யஶஸ்வினீ
த்ரினேத்ரா ச ப்ருவோர்மத்யே யமகண்டா ச னாஸிகே 22

ஶங்கினீ சக்ஷுஷோர்மத்யே ஶ்ரோத்ரயோர்த்வாரவாஸினீ
கபோலௌ காலிகா ரக்ஷேத்கர்ணமூலே து ஶாங்கரீ 23

னாஸிகாயாம் ஸுகன்தா ச உத்தரோஷ்டே ச சர்சிகா
அதரே சாம்றுதகலா ஜிஹ்வாயாம் ச ஸரஸ்வதீ 24

தன்தான் ரக்ஷது கௌமாரீ கண்டதேஶே து சண்டிகா
கண்டிகாம் சித்ரகண்டா ச மஹாமாயா ச தாலுகே 25

காமாக்ஷீ சிபுகம் ரக்ஷேத்வாசம் மே ஸர்வமங்களா
க்ரீவாயாம் பத்ரகாளீ ச ப்றுஷ்டவம்ஶே தனுர்தரீ 26

னீலக்ரீவா பஹிஃ கண்டே னலிகாம் னலகூபரீ
ஸ்கன்தயோஃ கட்கினீ ரக்ஷேத்பாஹூ மே வஜ்ரதாரிணீ 27

ஹஸ்தயோர்தண்டினீ ரக்ஷேதம்பிகா சாங்குலீஷு ச
னகாஞ்சூலேஶ்வரீ ரக்ஷேத்குக்ஷௌ ரக்ஷேத்குலேஶ்வரீ 28

ஸ்தனௌ ரக்ஷேன்மஹாதேவீ மனஃஶோகவினாஶினீ
ஹ்றுதயே லலிதா தேவீ உதரே ஶூலதாரிணீ 29

னாபௌ ச காமினீ ரக்ஷேத்குஹ்யம் குஹ்யேஶ்வரீ ததா
பூதனா காமிகா மேட்ரம் குதே மஹிஷவாஹினீ 30

கட்யாம் பகவதீ ரக்ஷேஜ்ஜானுனீ வின்த்யவாஸினீ
ஜங்கே மஹாபலா ரக்ஷேத்ஸர்வகாமப்ரதாயினீ 31

குல்பயோர்னாரஸிம்ஹீ ச பாதப்றுஷ்டே து தைஜஸீ
பாதாங்குலீஷு ஶ்ரீ ரக்ஷேத்பாதாதஸ்தலவாஸினீ 32

னகான் தம்ஷ்ட்ரகராலீ ச கேஶாம்ஶ்சைவோர்த்வகேஶினீ
ரோமகூபேஷு கௌபேரீ த்வசம் வாகீஶ்வரீ ததா 33

ரக்தமஜ்ஜாவஸாமாம்ஸான்யஸ்திமேதாம்ஸி பார்வதீ
அன்த்ராணி காலராத்ரிஶ்ச பித்தம் ச முகுடேஶ்வரீ 34

பத்மாவதீ பத்மகோஶே கபே சூடாமணிஸ்ததா
ஜ்வாலாமுகீ னகஜ்வாலாமபேத்யா ஸர்வஸன்திஷு 35

ஶுக்ரம் ப்ரஹ்மாணி! மே ரக்ஷேச்சாயாம் சத்ரேஶ்வரீ ததா
அஹங்காரம் மனோ புத்திம் ரக்ஷேன்மே தர்மதாரிணீ 36

ப்ராணாபானௌ ததா வ்யானமுதானம் ச ஸமானகம்
வஜ்ரஹஸ்தா ச மே ரக்ஷேத்ப்ராணம் கல்யாணஶோபனா 37

ரஸே ரூபே ச கன்தே ச ஶப்தே ஸ்பர்ஶே ச யோகினீ
ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமஶ்சைவ ரக்ஷேன்னாராயணீ ஸதா 38

ஆயூ ரக்ஷது வாராஹீ தர்மம் ரக்ஷது வைஷ்ணவீ
யஶஃ கீர்திம் ச லக்ஷ்மீம் ச தனம் வித்யாம் ச சக்ரிணீ 39

கோத்ரமின்த்ராணி! மே ரக்ஷேத்பஶூன்மே ரக்ஷ சண்டிகே
புத்ரான் ரக்ஷேன்மஹாலக்ஷ்மீர்பார்யாம் ரக்ஷது பைரவீ 40

பன்தானம் ஸுபதா ரக்ஷேன்மார்கம் க்ஷேமகரீ ததா
ராஜத்வாரே மஹாலக்ஷ்மீர்விஜயா ஸர்வதஃ ஸ்திதா 41

ரக்ஷாஹீனம் து யத்-ஸ்தானம் வர்ஜிதம் கவசேன து
தத்ஸர்வம் ரக்ஷ மே தேவி! ஜயன்தீ பாபனாஶினீ 42

பதமேகம் ன கச்சேத்து யதீச்சேச்சுபமாத்மனஃ
கவசேனாவ்றுதோ னித்யம் யத்ர யத்ரைவ கச்சதி 43

தத்ர தத்ரார்தலாபஶ்ச விஜயஃ ஸார்வகாமிகஃ
யம் யம் சின்தயதே காமம் தம் தம் ப்ராப்னோதி னிஶ்சிதம் 44

பரமைஶ்வர்யமதுலம் ப்ராப்ஸ்யதே பூதலே புமான்
னிர்பயோ ஜாயதே மர்த்யஃ ஸங்க்ராமேஷ்வபராஜிதஃ 45

த்ரைலோக்யே து பவேத்பூஜ்யஃ கவசேனாவ்றுதஃ புமான்
இதம் து தேவ்யாஃ கவசம் தேவானாமபி துர்லபம் 46

யஃ படேத்ப்ரயதோ னித்யம் த்ரிஸன்த்யம் ஶ்ரத்தயான்விதஃ
தைவீகலா பவேத்தஸ்ய த்ரைலோக்யேஷ்வபராஜிதஃ 47

ஜீவேத்வர்ஷஶதம் ஸாக்ரமபம்றுத்யுவிவர்ஜிதஃ
னஶ்யன்தி வ்யாதயஃ ஸர்வே லூதாவிஸ்போடகாதயஃ 48

ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் சைவ க்றுத்ரிமம் சைவ யத்விஷம்
அபிசாராணி ஸர்வாணி மன்த்ரயன்த்ராணி பூதலே 49

பூசராஃ கேசராஶ்சைவ ஜுலஜாஶ்சோபதேஶிகாஃ
ஸஹஜா குலஜா மாலா டாகினீ ஶாகினீ ததா 50

அன்தரிக்ஷசரா கோரா டாகின்யஶ்ச மஹாபலாஃ
க்ரஹபூதபிஶாசாஶ்ச யக்ஷகன்தர்வராக்ஷஸாஃ 51

ப்ரஹ்மராக்ஷஸவேதாலாஃ கூஷ்மாண்டா பைரவாதயஃ
னஶ்யன்தி தர்ஶனாத்தஸ்ய கவசே ஹ்றுதி ஸம்ஸ்திதே 52

மானோன்னதிர்பவேத்ராஜ்ஞஸ்தேஜோவ்றுத்திகரம் பரம்
யஶஸா வர்ததே ஸோ‌உபி கீர்திமம்டிதபூதலே 53

ஜபேத்ஸப்தஶதீம் சண்டீம் க்றுத்வா து கவசம் புரா
யாவத்பூமண்டலம் தத்தே ஸஶைலவனகானனம் 54

தாவத்திஷ்டதி மேதின்யாம் ஸன்ததிஃ புத்ரபௌத்ரிகீ
தேஹான்தே பரமம் ஸ்தானம் யத்ஸுரைரபி துர்லபம் 55

ப்ராப்னோதி புருஷோ னித்யம் மஹாமாயாப்ரஸாததஃ
லபதே பரமம் ரூபம் ஶிவேன ஸஹ மோததே 56

இதி வாராஹபுராணே ஹரிஹரப்ரஹ்ம விரசிதம் தேவ்யாஃ கவசம் ஸம்பூர்ணம்..

 

உங்களைச் சுற்றியுள்ள எதிர்மறை அதிர்வுகளை அழிக்க தேவி கவசம் ஒரு சக்திவாய்ந்த ஸ்தோத்திரமாக (மந்திரம்) கருதப்படுகிறது. எந்தவொரு தீய சக்திகளிடமிருந்தும் ஒருவரைப் பாதுகாப்பதில் இது ஒரு கவசமாக செயல்படுகிறது.

ஸ்லோகாக்கள் (மந்திரம்) எதிர்மறை அதிர்வுகளை நேர்மறை மற்றும் கவர்ச்சிகரமான அதிர்வுகளாக மாற்றும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளன. ஸ்லோகா கோஷமிடுவதன் நன்மை இது. தேவி கவசத்தை பக்தியுடனும் சரியான உச்சரிப்புடனும் தவறாமல் பாராயணம் செய்பவர், அனைத்து நோய்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கப்படுவார் என்று கூறப்படுகிறது.

தேவி கவசம் பாடுவதன் மூலம் ஒருவர் ஆரோக்கிய நன்மைகளையும் பெறுவார் என்றும் நம்பப்படுகிறது….

சகலகலாவல்லி மாலை பாடல் வரிகள்

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் பாடல்

நவராத்திரி 9 நாள் வழிபாடு செய்முறை விளக்கம்

நவராத்திரி கொலு வைக்கும் முறை மற்றும் அதன் பலன்கள்

Devi Kavacham Lyrics Video Song

Share
ஆன்மிகம்

Leave a Comment
Published by
ஆன்மிகம்
Tags: Lord Amman
 • Recent Posts

  108 Ayyappan Saranam | 108 Saranam in Tamil | 108 ஐயப்பன் சரணம்

  108 Ayyappan Saranam in tamil 108 ஐயப்ப சரண கோஷம் 1.  ஓம் சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா 2.… Read More

  3 weeks ago

  சக்தி வாய்ந்த ஐயப்பன் ஸ்வாமியின் அனைத்து ஸ்லோகங்கள் | ஐயப்பன் ஸ்லோகம் | Ayyappan slokam

  ஐயப்பன் ஸ்லோகம் - சக்தி வாய்ந்த ஐயப்பன் ஸ்வாமியின் அனைத்து ஸ்லோகங்கள் - Ayyappan slokam‌ ஸ்ரீ ஐயப்ப மூலமந்திரம்:… Read More

  3 weeks ago

  லோக வீரம் மஹா பூஜ்யம் பாடல் வரிகள்!!! Loka veeram mahapoojyam lyrics in Tamil

  *சாஸ்தா சதகம்* -லோக வீரம் மஹா பூஜ்யம் - Loka veeram Lyrics ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் கூறி சுவாமியே சரணமய்யப்பா… Read More

  3 weeks ago

  பள்ளிக் கட்டு சபரிமலைக்கு பாடல் வரிகள் | pallikattu sabarimalaiku lyrics Tamil

  Pallikattu sabarimalaiku lyrics Tamil பள்ளிக் கட்டு சபரிமலைக்கு பாடல் வரிகள்... pallikattu sabarimalaiku lyrics Tamil இருமுடி தாங்கி… Read More

  3 weeks ago

  ஹரிவ ராஸனம் பாடல் வரிகள் | Harivarasanam song lyrics tamil and video

  Harivarasanam song lyrics in Tamil, ஹரிவ ராஸனம் பாடல் வரிகள்... கம்பங்குடி சுந்தரம் குளத்து அய்யர் பிரசுரித்த சாஸ்தா… Read More

  3 weeks ago

  கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல் வரிகள்!! Kandha sasti kavasam lyrics in Tamil

  Kandha sasti kavasam lyrics Tamil கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல் வரிகள் Kandha sasti kavasam lyrics in… Read More

  4 weeks ago