அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களின் பெயர், குலம், நாடு மற்றும் பூசை நாள் | 63 Nayanmars names tamil

பெயர்: 1 ) அதிபத்தர்

குலம்: பரதவர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: ஆவணி ஆயில்யம்

 

பெயர்: 2) அப்பூதியடிகள்

குலம்: அந்தணர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: தை சதயம்

 

பெயர்: 3 ) அமர்நீதி நாயனார்

குலம்: வணிகர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: ஆனி பூரம்

 

பெயர்: 4 ) அரிவட்டாயர்

குலம்: வேளாளர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: தை திருவாதிரை

 

பெயர்: 5) ஆனாய நாயனார்

குலம்: இடையர்

நாடு: மழநாடு

பூசை நாள்: கார்த்திகை ஹஸ்தம்

 

பெயர்: 6) இசைஞானியார்

குலம்: ஆதி சைவர்

நாடு: நடுநாடு

பூசை நாள்: சித்திரை சித்திரை

 

பெயர்: 7) இடங்கழி நாயனார்

குலம்: வேளிர்

நாடு: கோனாடு

பூசை நாள்: ஐப்பசி கார்த்திகை

 

பெயர்: 8) இயற்பகை நாயனார்

குலம்: வணிகர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: மார்கழி உத்திரம்

 

பெயர்: 9 ) இளையான்குடிமாறார்

குலம்: வேளாளர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: ஆவணி மகம்

 

பெயர்: 10) உருத்திர பசுபதி நாயனார்

குலம்: அந்தணர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: புரட்டாசி அசுவினி

 

பெயர்: 11 ) எறிபத்த நாயனார்

குலம்: மரபறியார்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: மாசி ஹஸ்தம்

 

பெயர்: 12 ) ஏயர்கோன் கலிகாமர்

குலம்: வேளாளர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: ஆனி ரேவதி

 

பெயர்: 13 ) ஏனாதி நாதர்

குலம்: சான்றார்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: புரட்டாசி உத்திராடம்

 

பெயர்: 14) ஐயடிகள் காடவர்கோன்

குலம்: காடவர்

நாடு: தொண்டை நாடு

பூசை நாள்: ஐப்பசி மூலம்

 

பெயர்: 15) கணநாதர்

குலம்: அந்தணர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: பங்குனி திருவாதிரை

 

பெயர்: 16 ) கணம்புல்லர்

குலம்: செங்குந்தர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: கார்த்திகை கார்த்திகை

 

பெயர்: 17 ) கண்ணப்பர்

குலம்: வேடர்

நாடு: தொண்டை நாடு

பூசை நாள்: தை மிருகசீருஷம்

 

பெயர்: 18 ) கலிய நாயனார்

குலம்: செக்கார்

நாடு: தொண்டை நாடு

பூசை நாள்: ஆடி கேட்டை

 

பெயர்: 19 ) கழறிற்றறிவார்

குலம்: மரபறியார் அரசன்

நாடு: மலை நாடு

பூசை நாள்: ஆடி சுவாதி

 

பெயர்: 20) கழற்சிங்கர்

குலம்: மரபறியார் அரசன்

நாடு: தொண்டை நாடு

பூசை நாள்: வைகாசி பரணி

 

பெயர்: 21) காரி நாயனார்

குலம்: அந்தணர்

நாடு: சோழநாடு

பூசை நாள்: மாசி பூராடம்

 

பெயர்: 22) காரைக்கால் அம்மையார்

குலம்: வணிகர்

நாடு: சோழநாடு

பூசை நாள்: பங்குனி சுவாதி

 

பெயர்: 23) குங்கிலியகலய நாயனார்

குலம்: அந்தணர்

நாடு: சோழநாடு

பூசை நாள்: ஆவணி மூலம்

 

பெயர்: 24) குலச்சிறையார்

குலம்: மரபறியார்

நாடு: பாண்டிய நாடு

பூசை நாள்: ஆவணி அனுஷம்

 

பெயர்: 25) கூற்றுவர்

குலம்: களப்பாளர்

நாடு: பாண்டிய நாடு

பூசை நாள்: ஆடி திருவாதிரை

 

பெயர்: 26) கலிக்கம்ப நாயனார்

குலம்: வணிகர்

நாடு: நடு நாடு

பூசை நாள்: தை ரேவதி

 

பெயர்: 27) கோச்செங்கட் சோழன்

குலம்: மரபறியார் அரசன்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: மாசி சதயம்

 

பெயர்: 28) கோட்புலி நாயனார்

குலம்: வேளாளர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: ஆடி கேட்டை

 

பெயர்: 29) சடைய நாயனார்

குலம்: ஆதி சைவர்

நாடு: நடு நாடு

பூசை நாள்: மார்கழி திருவாதிரை

 

பெயர்: 30) சண்டேசுவர நாயனார்

குலம்: அந்தணர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: தை உத்திரம்

 

பெயர்: 31) சக்தி நாயனார்

குலம்: வேளாளர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: ஐப்பசி பூரம்

 

பெயர்: 32) சாக்கியர்

குலம்: வேளாளர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: மார்கழி பூராடம்

 

பெயர்: 33) சிறப்புலி நாயனார்

குலம்: அந்தணர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: கார்த்திகை பூராடம்

 

பெயர்: 34) சிறுதொண்டர்

குலம்: மாமாத்திரர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: சித்திரை பரணி

 

பெயர்: 35) சுந்தரமூர்த்தி நாயனார்

குலம்: ஆதி சைவர்

நாடு: நடு நாடு

பூசை நாள்: ஆடிச் சுவாதி

 

பெயர்: 36) செருத்துணை நாயனார்

குலம்: வேளாளர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: ஆவணி பூசம்

 

பெயர்: 37) சோமசிமாறர்

குலம்: அந்தணர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: வைகாசி ஆயிலியம்

 

பெயர்: 38) தண்டியடிகள்

குலம்: செங்குந்தர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: பங்குனி சதயம்

 

பெயர்: 39) திருக்குறிப்புத் தொண்டர்

குலம்: ஏகாலியர்

நாடு: தொண்டை நாடு

பூசை நாள்: சித்திரை சுவாதி

 

பெயர்: 40) திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி

குலம்: அந்தணர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: வைகாசி மூலம்

 

பெயர்: 41) திருநாவுக்கரசர்

குலம்: வேளாளர்

நாடு: நடு நாடு

பூசை நாள்: சித்திரை சதயம்

 

பெயர்: 42) திருநாளை போவார்

குலம்: புலையர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: புரட்டாசி ரோகிணி

 

பெயர்: 43) திருநீலகண்டர்

குலம்: குயவர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: தை விசாகம்

 

பெயர்: 44) திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர்

குலம்: பாணர்

நாடு: நடு நாடு

பூசை நாள்: வைகாசி மூலம்

 

பெயர்: 45) திருநீலநக்க நாயனார்

குலம்: அந்தணர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: வைகாசி மூலம்

 

பெயர்: 46) திருமூலர்

குலம்: இடையர்

நாடு: வடநாடு

பூசை நாள்: ஐப்பசி அசுவினி

 

பெயர்: 47) நமிநந்தியடிகள்

குலம்: அந்தணர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: வைகாசி பூசம்

 

பெயர்: 48) நரசிங்க முனையர்

குலம்: முனையர்

நாடு: நடுநாடு

பூசை நாள்: புரட்டாசி சதயம்

 

பெயர்: 49) நின்றசீர் நெடுமாறன்

குலம்: அரசர்

நாடு: பாண்டிய நாடு

பூசை நாள்: ஐப்பசி பரணி

 

பெயர்: 50) நேச நாயனார்

குலம்: சாலியர்

நாடு: குடகு

பூசை நாள்: பங்குனி ரோகிணி

 

பெயர்: 51) புகழ்சோழன்

குலம்: மரபறியார் அரசன்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: ஆடி கார்த்திகை

 

பெயர்: 52 ) புகழ்த்துணை நாயனார்

குலம்: ஆதி சைவர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: ஆவணி ஆயிலியம்

 

பெயர்: 53 ) பூசலார்

குலம்: அந்தணர்

நாடு: தொண்டை நாடு

பூசை நாள்: ஐப்பசி அனுஷம்

 

பெயர்: 54) பெருமிழலைக் குறும்பர்

குலம்: குறும்பர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: ஆடி சித்திரை

 

பெயர்: 55) மங்கையர்க்கரசியார்

குலம்: மரபறியார் அரசர்

நாடு: பாண்டிய நாடு

பூசை நாள்: சித்திரை ரோகிணி

 

பெயர்: 56) மானக்கஞ்சாற நாயனார்

குலம்: வேளாளர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: மார்கழி சுவாதி

 

பெயர்: 57) முருக நாயனார்

குலம்: அந்தணர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: வைகாசி மூலம்

 

பெயர்: 58) முனையடுவார் நாயனார்

குலம்: வேளாளர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: பங்குனி பூசம்

 

பெயர்: 59) மூர்க்க நாயனார்

குலம்: வேளாளர்

நாடு: சோழ நாடு

பூசை நாள்: கார்த்திகை மூலம்

 

பெயர்: 60) மூர்த்தி நாயனார்

குலம்: வணிகர்

நாடு: பாண்டிய நாடு

பூசை நாள்: ஆடி கார்த்திகை

 

பெயர்: 61) மெய்ப்பொருள் நாயனார்

நாடு: நடுநாடு

பூசை நாள்: கார்த்திகை உத்திரம்

 

பெயர்: 62) வாயிலார் நாயனார் வேளாளர்

நாடு: தொண்டை நாடு

பூசை நாள்: மார்கழி ரேவதி

 

பெயர்: 63) விறன்மிண்ட நாயனார்

குலம்: வேளாளர்

நாடு: மலை நாடு

பூசை நாள்: சித்திரை திருவாதிரை

🙏🏻பத்தராய்ப் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்

🙏🏻பரமனையே பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியேன்

🙏🏻சித்தத்தைச் சிவன்பாலே வைத்தார்க்கும் அடியேன்

🙏🏻திருவாரூர்ப் பிறந்தார்கள் எல்லார்க்கும் அடியேன்

🙏🏻முப்போதுந் திருமேனி தீண்டுவார்க் கடியேன்

🙏🏻முழுநீறு பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன்
🙏🏻அப்பாலும் அடிச்சார்ந்தார் அடியார்க்கும் அடியேன்

மறையுடையாய் தோலுடையாய் பாடல் வரிகள்

நலமோடு வாழ நாம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 80 ஆன்மீக குறிப்புகள்

வேற்றாகி விண்ணாகி பாடல் வரிகள் தமிழ்

Leave a Comment