ஓம் ஓம் அய்யப்பா
ஓம் குரு நாதா அய்யப்பா

அரனார் பாலா அய்யப்பா
அம்பிகை பாலா அய்யப்பா (ஓம் ஓம் )

ஆபத் பாந்தவா அய்யப்பா
ஆதி பராபரா அய்யப்பா (ஓம் ஓம் )

இருமுடிப் பிரியா அய்யப்பா
இரக்கம் மிகுந்தவா அய்யப்பா (ஓம் ஓம் )

ஈசன் மகனே அய்யப்பா
ஈஸ்வர‌ மைந்தா அய்யப்பா (ஓம் ஓம் )

உமையாள் பாலா ஐயப்பா
உறுதுணை நீயே ஐயப்பா (ஓம் ஓம் )

ஊக்கம் தருபவா அய்யப்பா
ஊழ்வினை அறுப்பவா அய்யப்பா (ஓம் ஓம் )

எங்கும் நிறைந்தவா அய்யப்பா
எங்கள் நாயகா அய்யப்பா (ஓம் ஓம் )

பம்பையின் பாலா அய்யப்பா
பந்தள‌ வேந்தே அய்யப்பா (ஓம் ஓம் )

வன்புலி வாஹனா அய்யப்பா
வனத்திலிருப்பவா அய்யப்பா

சபரி கிரீஸா அய்யப்பா
சாந்த‌ சொரூபே அய்யப்பா (ஓம் ஓம் )

சபரி கிரீஸா அய்யப்பா
சாஸ்வத‌ ரூபே அய்யப்பா (ஓம் ஓம்

Leave a Comment