108 murugar names

Om Skandaya namaha
Om Guhaya namaha
Om Shanmukhaya namaha
Om Balanetrasutaya namaha
Om Prabhave namaha
Om Pingalaya namaha
Om Krittikasunave namaha
Om Sikhivahanaya namaha
Om Dvinadbhujaya namaha
Om Dvinannetraya namaha
Om Saktidharaya namaha
Om Pisidasaprabhajanaya namaha
Om Tarakasurasamharine namaha
Om Raksobalavimardanaya namaha

Om Mattaya namaha
Om Pramattaya namaha
Om Unmattaya namaha
Om Surasainyasuraksakaya namaha
Om Devasenapataye namaha
Om Pragnya namaha
Om Kripalave namaha
Om Bhaktavatsalaya namaha
Om Umasutaya namaha
Om Saktidharaya namaha
Om Kumaraya namaha
Om Krauncadharanaya namaha
Om Senanye namaha
Om Agnijanmane namaha
Om Visakhaya namaha
Om Shankaratmajaya namaha
Om Sivasvamine namaha
Om Ganaswamine namaha
Om Sarvasvamine namaha
Om Sanatanaya namaha
Om Anantasaktaye namaha
Om Aksobhyaya namaha
Om Parvatipriyanandanaya namaha
Om Gangasutaya namaha
Om Sarodbhutaya namaha

108 murugar names

Om Atmabhuve namaha
Om Pavakatmajaya namaha
Om Mayadharaya namaha
Om Prajrimbhaya namaha
Om Ujjrimbhaya namaha
Om Kamalasanasamstutaya namaha
Om Ekavarnaya namaha
Om Dvivarnaya namaha
Om Trivarnaya namaha
Om Sumanoharaya namaha
Om Caturvarnaya namaha
Om Pancavarnaya namaha
Om Prajapataye namaha
Om Trumbaya namaha
Om Agnigarbhaya namaha
Om Samigarbhaya namaha
Om Visvaretase namaha
Om Surarighne namaha
Om Hiranyavarnaya namaha
Om Subhakrite namaha
Om Vasumate namaha
Om Vatuvesabhrite namaha
Om Bhushane namaha
Om Kapastaye namaha
Om Gahanaya namaha
Om Chandravarnaya namaha
Om Kaladharaya namaha
Om Mayadharaya namaha
Om Mahamayine namaha
Om Kaivalyaya namaha
Om Sahatatmakaya namaha
Om Visvayonaye namaha
Om Ameyatmane namaha
Om Tejonidhaye namaha
Om Anamayaya namaha
Om Parameshtine namaha

Om Parabrahmane namaha
Om Vedagarbhaya namaha
Om Viratsutaya namaha
Om Pulindakanyabhartre namaha
Om Mahasarasvatavradaya namaha
Om asrita Kiladhatre namaha
Om Choraghnaya namaha
Om Roganasanaya namaha
Om Anantamurtaye namaha
Om Anandaya namaha
Om Shikhandikritagedanaya namaha
Om Dambhaya namaha
Om Paramadambhaya namaha
Om Mahadambhaya namaha
Om Vrishakapaye namaha
Om Karanopatadehaya namaha
Om Karanatita Vigrahaya namaha
Om Anishvaraya namaha
Om Amritaya namaha
Om Pranaya namaha
Om Pranayamaparayanaya namaha
Om Vritakandare namaha
Om Viraghnaya namaha

Om Raktashyamagalaya namaha
Om Mahate namaha
Om Subrahmanyaya namaha
Om Paravaraya namaha
Om Brahmanyaya namaha
Om Brahmanapriyaya namaha
Om Loka Gurave Namaha
Om Guhapriyaya Namaha
Om Aksayaphalapradaya namaha
Om Sri Subrahmanyaya namaha

Leave a Comment