Dharma Sastha Ashtothra Video song

Dharma Sastha Ashtothra Namavali Lyrics in English

Om Maha Shahstre Namaha
Om Maha Devaya Namaha
Om Maha Devasudhaya Namaha
Om Howyayey Namaha
Om Lokha Kartre Namaha
Om Lokha Partre Namaha
Om Lokha Hartrey Namaha
Om Parath Paraya Namaha
Om Trilokha Rakshakaya Namaha

Om Thanvinay Namaha
Om Thapesvinay Namaha
Om Bootha Seinikkaya Namaha
Om Mantra Vethinae Namaha
Om Maha Vethinae Namaha
Om Maruthaya Namaha
Om Jagadeeswaraya Namaha

Om Lokadakshyaya Namaha
Om Akranyeh Namaha
Om Srimathe Namaha
Om Aprameya Parakramaya Namaha
Om Simha Rudaaya Namaha
Om Gaja Rudaaya Namaha
Om Haya Rudaaya Namaha
Om Maheswaraya Namaha

Om Nanaa Shastraya Namaha
Om Anarkkaya Namaha
Om Nanaa Vidyaavisaratharayey Namaha
Om Nanaa Roopatharayey Namaha
Om Veerayey Namaha
Om Nanaapraani nishavikaaya Namaha
Om Bhootheysaya Namaha
Om Bhoothitayae Namaha
Om Pruthayae Namaha

Om Bhoojanga Paranothamayae Namaha
Om Eshi thanvinae Namaha
Om Pushpa Bhanayae Namaha
Om Maharoopayae Namaha
Om Mahaprabhavae Namaha
Om Mayaa Devasudhayae Namaha
Om Maanyayey Namaha

Om Maha Neethayae Namaha
Om Maha Gunayae Namaha
Om Maha Shyvayae Namaha
Om Maha Rudrayae Namaha
Om Vaishnavayae Namaha
Om Vishnu Bhoojagayae Namaha
Om Vigneshayae Namaha
Om Veerabhadreysaya Namaha

Om Bhairavayae Namaha
Om Shanmugha Druvayae Namaha
Om Meruushrunga Samasinnaayae Namaha
Om Munisangha Nishavidhaayae Namaha
Om Devayae Namaha
Om Bhadrayae Namaha
Om Jaghannadhayae Namaha
Om Gana Nadhayae Namaha
Om Ganeshvarayae Namaha

Om Mahayogine Namaha
Om Mahamayinayae Namaha
Om Mahagnaniyae Namaha
Om Maha Sthirayae Namaha
Om Deva Shastre Namaha
Om Bhootha Shastre Namaha
Om Bheemahasa Parakramaye Namaha
Om Nagaharayae Namaha
Om Nagakesayae Namaha

Om Vyamakeseyae Namaha
Om Snaaathinaayae Namaha
Om Sugunaayae Namaha
Om Nirgunayae Namaha
Om Nithyayae Namaha
Om Nithya Thripudhayae Namaha
Om Niraachrayae Namaha
Om Lokhaachrayae Namaha
Om Ganadeeshayae Namaha

Om Chadush Shashtti Kamalayae Namaha
Om Rigyajiss Samaadhar Vanaroopinaye Namaha
Om Mallakassura Bhajanayae Namaha
Om Trimurthayae Namaha
Om Dythya Madanayae Namaha
On Ragruthayae Namaha
Om Purushothamayae Namaha
Om Kaala Gnaninaye Namaha
Om Mahagnaninaye Namaha
Om Kamadhayae Namaha

Om Kamalekshanayae Namaha
Om Kalpvrikshayae Namaha
Om Mahavrikshayae Namaha
Om Vidhya Vrikshykaye Namaha
Om Vipudhidhayae Namaha
Om Samsaaratha Pavichethrae Namaha
Om Pasulokha Bhayankarayae Namaha
Om Rokha Hanthrae Namaha

Om Praana Dhathrae Namaha
Om Pragarva Vibhanjanayae Namaha
Om Sarva Shastrartha Thatvagnayae Namaha
Om Neethimathay Namaha
Om Paapapanchanayae Namaha
Om Pushkaala Poorna Samyukthayae Namaha
Om Paramathmanae Namaha
Om Sathangathayae Namaha

Om Anandaadhithyae Samagasayae Namaha
Om Subramanyanujayae Namaha
Om Palinay Namaha
Om Bhakthanukambinae Namaha
Om Devasayae Namaha
Om Bhagavathay Namaha
Om Bhakthavatsalaayae Namaha

Leave a Comment