Sri Devi Khadgamala Stotram in Tamil

ஶ்ரீ தேவீ கட்கமாலா ஸ்தோத்ரம் பாடல் வரிகள் (sri devi khadgamala stotram) இந்த பதிவில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது…மிகவும் சக்தி வாய்ந்த, ஆற்றல் மிக்க, மந்திர அதிர்வுகளைக் கொண்ட ஸ்துதி இது. ஸ்ரீ சக்ரத்தில் வாசம் செய்யும் தெய்வங்களின் பெயர்களைத் தன்னகத்தே கொண்டது. தேவி என்றால் ‘சக்தி’ வடிவான தெய்வீக அன்னை. கட்க – பாதுகாப்பு தரும் ஆயுதம் ( வாள் ), கவசம் போன்றது, மாலா – மாலை. ஸ்தோத்ரம் – கீர்த்தனை அல்லது ஸ்துதி , பாட்டு ஆகும்.

ஶ்ரீ தேவீ ப்ரார்தந
ஹ்ரீஂகாராஸநகர்பிதாநலஶிகாம் ஸௌஃ க்லீம் களாம் பிப்ரதீம்
ஸௌவர்ணாம்பரதாரிணீம் வரஸுதாதௌதாம் த்ரிநேத்ரோஜ்ஜ்வலாம் |
வந்தே புஸ்தகபாஶமஂகுஶதராம் ஸ்ரக்பூஷிதாமுஜ்ஜ்வலாம்
த்வாம் கௌரீம் த்ரிபுராம் பராத்பரகளாம் ஶ்ரீசக்ரஸஂசாரிணீம் ‖

அஸ்ய ஶ்ரீ ஶுத்தஶக்திமாலாமஹாமந்த்ரஸ்ய, உபஸ்தேந்த்ரியாதிஷ்டாயீ வருணாதித்ய ருஷயஃ தேவீ காயத்ரீ சந்தஃ ஸாத்விக ககாரபட்டாரகபீடஸ்தித காமேஶ்வராஂகநிலயா மஹாகாமேஶ்வரீ ஶ்ரீ லலிதா பட்டாரிகா தேவதா, ஐம் பீஜம் க்லீம் ஶக்திஃ, ஸௌஃ கீலகம் மம கட்கஸித்த்யர்தே ஸர்வாபீஷ்டஸித்த்யர்தே ஜபே விநியோகஃ, மூலமந்த்ரேண ஷடங்கந்யாஸம் குர்யாத் |

த்யாநம்
ஆரக்தாபாந்த்ரிணேத்ராமருணிமவஸநாம் ரத்நதாடஂகரம்யாம்
ஹஸ்தாம்போஜைஸ்ஸபாஶாஂகுஶமதநதநுஸ்ஸாயகைர்விஸ்புரந்தீம் |
ஆபீநோத்துங்கவக்ஷோருஹகலஶலுடத்தாரஹாரோஜ்ஜ்வலாங்கீம்
த்யாயேதம்போருஹஸ்தாமருணிமவஸநாமீஶ்வரீமீஶ்வராணாம் ‖

லமித்யாதிபஂச பூஜாம் குர்யாத், யதாஶக்தி மூலமந்த்ரம் ஜபேத் |

லம் – ப்ருதிவீதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை கந்தம் பரிகல்பயாமி – நமஃ
ஹம் – ஆகாஶதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை புஷ்பம் பரிகல்பயாமி – நமஃ
யம் – வாயுதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை தூபம் பரிகல்பயாமி – நமஃ
ரம் – தேஜஸ்தத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை தீபம் பரிகல்பயாமி – நமஃ
வம் – அம்ருததத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை அம்ருதநைவேத்யம் பரிகல்பயாமி – நமஃ
ஸம் – ஸர்வதத்த்வாத்மிகாயை ஶ்ரீ லலிதாத்ரிபுரஸுந்தரீ பராபட்டாரிகாயை தாம்பூலாதிஸர்வோபசாராந் பரிகல்பயாமி – நமஃ

ஶ்ரீ தேவீ ஸம்போதநம் (1)
ஓம் ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஐம் க்லீம் ஸௌஃ ஓம் நமஸ்த்ரிபுரஸுந்தரீ,

ந்யாஸாங்கதேவதாஃ (6)
ஹ்ருதயதேவீ, ஶிரோதேவீ, ஶிகாதேவீ, கவசதேவீ, நேத்ரதேவீ, அஸ்த்ரதேவீ,

திதிநித்யாதேவதாஃ (16)
காமேஶ்வரீ, பகமாலிநீ, நித்யக்லிந்நே, பேருண்டே, வஹ்நிவாஸிநீ, மஹாவஜ்ரேஶ்வரீ, ஶிவதூதீ, த்வரிதே, குலஸுந்தரீ, நித்யே, நீலபதாகே, விஜயே, ஸர்வமங்களே, ஜ்வாலாமாலிநீ, சித்ரே, மஹாநித்யே,

திவ்யௌககுரவஃ (7)
பரமேஶ்வர, பரமேஶ்வரீ, மித்ரேஶமயீ, உட்டீஶமயீ, சர்யாநாதமயீ, லோபாமுத்ரமயீ, அகஸ்த்யமயீ,

ஸித்தௌககுரவஃ (4)
காலதாபஶமயீ, தர்மாசார்யமயீ, முக்தகேஶீஶ்வரமயீ, தீபகலாநாதமயீ,

மாநவௌககுரவஃ (8)
விஷ்ணுதேவமயீ, ப்ரபாகரதேவமயீ, தேஜோதேவமயீ, மநோஜதேவமயி, கள்யாணதேவமயீ, வாஸுதேவமயீ, ரத்நதேவமயீ, ஶ்ரீராமாநந்தமயீ,

ஶ்ரீசக்ர ப்ரதமாவரணதேவதாஃ
அணிமாஸித்தே, லகிமாஸித்தே, கரிமாஸித்தே, மஹிமாஸித்தே, ஈஶித்வஸித்தே, வஶித்வஸித்தே, ப்ராகாம்யஸித்தே, புக்திஸித்தே, இச்சாஸித்தே, ப்ராப்திஸித்தே, ஸர்வகாமஸித்தே, ப்ராஹ்மீ, மாஹேஶ்வரீ, கௌமாரி, வைஷ்ணவீ, வாராஹீ, மாஹேந்த்ரீ, சாமுண்டே, மஹாலக்ஷ்மீ, ஸர்வஸஂக்ஷோபிணீ, ஸர்வவித்ராவிணீ, ஸர்வாகர்ஷிணீ, ஸர்வவஶஂகரீ, ஸர்வோந்மாதிநீ, ஸர்வமஹாஂகுஶே, ஸர்வகேசரீ, ஸர்வபீஜே, ஸர்வயோநே, ஸர்வத்ரிகண்டே, த்ரைலோக்யமோஹந சக்ரஸ்வாமிநீ, ப்ரகடயோகிநீ,

ஶ்ரீசக்ர த்விதீயாவரணதேவதாஃ
காமாகர்ஷிணீ, புத்த்யாகர்ஷிணீ, அஹஂகாராகர்ஷிணீ, ஶப்தாகர்ஷிணீ, ஸ்பர்ஶாகர்ஷிணீ, ரூபாகர்ஷிணீ, ரஸாகர்ஷிணீ, கந்தாகர்ஷிணீ, சித்தாகர்ஷிணீ, தைர்யாகர்ஷிணீ, ஸ்ம்ருத்யாகர்ஷிணீ, நாமாகர்ஷிணீ, பீஜாகர்ஷிணீ, ஆத்மாகர்ஷிணீ, அம்ருதாகர்ஷிணீ, ஶரீராகர்ஷிணீ, ஸர்வாஶாபரிபூரக சக்ரஸ்வாமிநீ, குப்தயோகிநீ,

ஶ்ரீசக்ர த்ருதீயாவரணதேவதாஃ
அநங்ககுஸுமே, அநங்கமேகலே, அநங்கமதநே, அநங்கமதநாதுரே, அநங்கரேகே, அநங்கவேகிநீ, அநங்காஂகுஶே, அநங்கமாலிநீ, ஸர்வஸஂக்ஷோபணசக்ரஸ்வாமிநீ, குப்ததரயோகிநீ,

ஶ்ரீசக்ர சதுர்தாவரணதேவதாஃ
ஸர்வஸஂக்ஷோபிணீ, ஸர்வவித்ராவிநீ, ஸர்வாகர்ஷிணீ, ஸர்வஹ்லாதிநீ, ஸர்வஸம்மோஹிநீ, ஸர்வஸ்தம்பிநீ, ஸர்வஜ்ரும்பிணீ, ஸர்வவஶஂகரீ, ஸர்வரஂஜநீ, ஸர்வோந்மாதிநீ, ஸர்வார்தஸாதிகே, ஸர்வஸம்பத்திபூரிணீ, ஸர்வமந்த்ரமயீ, ஸர்வத்வந்த்வக்ஷயஂகரீ, ஸர்வஸௌபாக்யதாயக சக்ரஸ்வாமிநீ, ஸம்ப்ரதாயயோகிநீ,

ஶ்ரீசக்ர பஂசமாவரணதேவதாஃ
ஸர்வஸித்திப்ரதே, ஸர்வஸம்பத்ப்ரதே, ஸர்வப்ரியஂகரீ, ஸர்வமங்களகாரிணீ, ஸர்வகாமப்ரதே, ஸர்வதுஃகவிமோசநீ, ஸர்வம்ருத்யுப்ரஶமநி, ஸர்வவிக்நநிவாரிணீ, ஸர்வாங்கஸுந்தரீ, ஸர்வஸௌபாக்யதாயிநீ, ஸர்வார்தஸாதக சக்ரஸ்வாமிநீ, குலோத்தீர்ணயோகிநீ,

ஶ்ரீசக்ர ஷஷ்டாவரணதேவதாஃ
ஸர்வஜ்ஞே, ஸர்வஶக்தே, ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதாயிநீ, ஸர்வஜ்ஞாநமயீ, ஸர்வவ்யாதிவிநாஶிநீ, ஸர்வாதாரஸ்வரூபே, ஸர்வபாபஹரே, ஸர்வாநந்தமயீ, ஸர்வரக்ஷாஸ்வரூபிணீ, ஸர்வேப்ஸிதபலப்ரதே, ஸர்வரக்ஷாகரசக்ரஸ்வாமிநீ, நிகர்பயோகிநீ,

ஶ்ரீசக்ர ஸப்தமாவரணதேவதாஃ
வஶிநீ, காமேஶ்வரீ, மோதிநீ, விமலே, அருணே, ஜயிநீ, ஸர்வேஶ்வரீ, கௌளிநி, ஸர்வரோகஹரசக்ரஸ்வாமிநீ, ரஹஸ்யயோகிநீ,

ஶ்ரீசக்ர அஷ்டமாவரணதேவதாஃ
பாணிநீ, சாபிநீ, பாஶிநீ, அஂகுஶிநீ, மஹாகாமேஶ்வரீ, மஹாவஜ்ரேஶ்வரீ, மஹாபகமாலிநீ, ஸர்வஸித்திப்ரதசக்ரஸ்வாமிநீ, அதிரஹஸ்யயோகிநீ,

ஶ்ரீசக்ர நவமாவரணதேவதாஃ
ஶ்ரீ ஶ்ரீ மஹாபட்டாரிகே, ஸர்வாநந்தமயசக்ரஸ்வாமிநீ, பராபரரஹஸ்யயோகிநீ,

நவசக்ரேஶ்வரீ நாமாநி
த்ரிபுரே, த்ரிபுரேஶீ, த்ரிபுரஸுந்தரீ, த்ரிபுரவாஸிநீ, த்ரிபுராஶ்ரீஃ, த்ரிபுரமாலிநீ, த்ரிபுரஸித்தே, த்ரிபுராம்பா, மஹாத்ரிபுரஸுந்தரீ,

ஶ்ரீதேவீ விஶேஷணாநி – நமஸ்காரநவாக்ஷரீச
மஹாமஹேஶ்வரீ, மஹாமஹாராஜ்ஞீ, மஹாமஹாஶக்தே, மஹாமஹாகுப்தே, மஹாமஹாஜ்ஞப்தே, மஹாமஹாநந்தே, மஹாமஹாஸ்கந்தே, மஹாமஹாஶயே, மஹாமஹா ஶ்ரீசக்ரநகரஸாம்ராஜ்ஞீ, நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே நமஃ |

பலஶ்ருதிஃ
ஏஷா வித்யா மஹாஸித்திதாயிநீ ஸ்ம்ருதிமாத்ரதஃ |
அக்நிவாதமஹாக்ஷோபே ராஜாராஷ்ட்ரஸ்யவிப்லவே ‖

லுண்டநே தஸ்கரபயே ஸங்க்ராமே ஸலிலப்லவே |
ஸமுத்ரயாநவிக்ஷோபே பூதப்ரேதாதிகே பயே ‖

அபஸ்மாரஜ்வரவ்யாதிம்ருத்யுக்ஷாமாதிஜேபயே |
ஶாகிநீ பூதநாயக்ஷரக்ஷஃகூஷ்மாண்டஜே பயே ‖

மித்ரபேதே க்ரஹபயே வ்யஸநேஷ்வாபிசாரிகே |
அந்யேஷ்வபி ச தோஷேஷு மாலாமந்த்ரம் ஸ்மரேந்நரஃ ‖

தாத்ருஶம் கட்கமாப்நோதி யேந ஹஸ்தஸ்திதேநவை |
அஷ்டாதஶமஹாத்வீபஸம்ராட்போக்தாபவிஷ்யதி ‖

ஸர்வோபத்ரவநிர்முக்தஸ்ஸாக்ஷாச்சிவமயோபவேத் |
ஆபத்காலே நித்யபூஜாம் விஸ்தாராத்கர்துமாரபேத் ‖

ஏகவாரம் ஜபத்யாநம் ஸர்வபூஜாபலம் லபேத் |
நவாவரணதேவீநாம் லலிதாயா மஹௌஜநஃ ‖

ஏகத்ர கணநாரூபோ வேதவேதாங்ககோசரஃ |
ஸர்வாகமரஹஸ்யார்தஃ ஸ்மரணாத்பாபநாஶிநீ ‖

லலிதாயாமஹேஶாந்யா மாலா வித்யா மஹீயஸீ |
நரவஶ்யம் நரேந்த்ராணாம் வஶ்யம் நாரீவஶஂகரம் ‖

அணிமாதிகுணைஶ்வர்யம் ரஂஜநம் பாபபஂஜநம் |
தத்ததாவரணஸ்தாயி தேவதாப்ருந்தமந்த்ரகம் ‖

மாலாமந்த்ரம் பரம் குஹ்யம் பரம் தாம ப்ரகீர்திதம் |
ஶக்திமாலா பஂசதாஸ்யாச்சிவமாலா ச தாத்ருஶீ ‖

தஸ்மாத்கோப்யதராத்கோப்யம் ரஹஸ்யம் புக்திமுக்திதம் ‖

‖ இதி ஶ்ரீ வாமகேஶ்வரதந்த்ரே உமாமஹேஶ்வரஸம்வாதே தேவீகட்கமாலாஸ்தோத்ரரத்நம் ஸமாப்தம் ‖

ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாமம் பாடல் வரிகள்

அனைத்து துயரங்களுக்கும் பரிகார காயத்ரி மந்திரம்

ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஸதி நாமாவளி

Leave a Comment