Sri Venkatesa Karavalamba Stotram Lyrics in English – Perumal Karavalamba stotram.

Here, we have given the lyrics of sri venkatesa karavalamba stotram in English.  For all your wishes to come true we can read this kalavalamba stotram regularly… Share this to your friends also..

Sri Sesha Saila Suniketana Divyamoorthe,
Narayanachyutha Hare Nalinayataksha,
Leelakataksha Parirakshitha Sarvaloka,
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Brahmadhi Vanditha Padambuja Shankapane,
Srimath Sudarshana Sushobitha Divyahastha,
Karunya Sagara Saranya Supunyamoothe,
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Vedantha –Vedhya, Bhavasagara Karnadhara,
Sri Padmanabha Kamalarchidha Padma Pada,
Lokaika Pavana Parathpara Papa Haarin,
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Lakshmipathe Nigamalakshya Nija Swaroopa,
Kamadhidosha Pariharaka Bodha Dhayin,
Daithyadhimardhana Janardhana Vasu Deva,
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Tapatrayam Hara Vibhorabhasa Murare,
Samraksha Maam Karunya Sarasiruhaksha,
Machsishya Mityanudinam Pariraksha Vishno,
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Srijatopa Navartana Lasad Kireeta,
Kasthoorika Thilaka Shobhi Lalata Desa,
Rakendabimba Vadanumbuja Varijaksha,
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Vandaruloka Vara Dana Vacho Vilasa,
Rathnadhyahara Parishobitha Kambukantha,
Keyura Rathna Savi Bhashi Digantarala,
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Divyagandangitha Bhujadwaya Mangalathman,
Keyoorabhooshana Sushobitha Deergha Baho,
Nagendra Kankana Karadwaya Kamadhayin,
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Swamin Jagaddharana Varidhi Madhyamagna,
Maam Udharaya Krupaya Karunapayodhe,
Lakshmeescha Dehi Mama Dharma Samrudhi Hethum,
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Divyanga Raga Paricharchitha Komalanga,
Peethambaravrutha Thano, Tharunarka Bhasa,
Sathyanganabha, Paridhana Supatthu Bhanda,
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Rathnadya Dhama Sunibadha Kati Pradesa,
Manikhya Darpana Susannibha Janudesa,
Janghadwayena Parimohitha Sarvaloka,
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Lokaikapavana Sarit Parishobhithange,
Twat Pada Darasana, Dine Cha Mamaghameesa,
Harda Thamascha Sakalam Layamapa Bhooman,
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Kamadhi Vairi Nivohachyutha May Prayatha,
Daridrya Mapayapagatham Sakalam Dayalo,
Deenam Samanam Samavalokya Dayardra Drushtya,
Sri Venkatesa Mama Dehi Karavalambam

Sri Venkateswara Pada Pankaja Shadpadena,
Sriman Nrusimha Yathina Rachitham Jagatyam,
Ye That Pathanthi Manuja Purushothamasya,
They Prapnuvanthi Paramaam Padavim Murare

Ithi Sringeri Jagatguruna,
Sri Nrusimhabharathi Swamina Rachitham,

Sri Venkatesa Karavalamba Stotram Sampoornam

108 Perumal Names

Suprabhatham Lyrics in Tamil

 

Leave a Comment