Sri Hayagriva Stotram Lyrics in Tamil

ஶ்ரீ ஹயக்ரீவர் ஸ்தோத்திரம் பாடல் வரிகள் (Sri Hayagriva Stotram) – கல்வியின் முழுமுதற் கடவுள் சரஸ்வதி தேவியின் குருவான ஸ்ரீ ஹயக்ரீவர் ஸ்தோத்திரம் பாடல் வரிகள் இந்த பதிவில் உள்ளது….

ஜ்ஞானானந்தமயம் தேவம் நிர்மலஸ்படிகாக்ருதிம்
ஆதாரம் ஸர்வவித்யானாம் ஹயக்ரீவமுபாஸ்மஹே 1

ஸ்வதஸ்ஸித்தம் ஶுத்தஸ்படிகமணிபூ ப்ருத்ப்ரதிபடம்
ஸுதாஸத்ரீசீபிர்த்யுதிபிரவதாதத்ரிபுவனம்
அனந்தைஸ்த்ரய்யந்தைரனுவிஹித ஹேஷாஹலஹலம்
ஹதாஶேஷாவத்யம் ஹயவதனமீடேமஹிமஹ꞉ 2

ஸமாஹாரஸ்ஸாம்னாம் ப்ரதிபதம்ருசாம் தாம யஜுஷாம்
லய꞉ ப்ரத்யூஹானாம் லஹரிவிததிர்போதஜலதே꞉
கதாதர்பக்ஷுப்யத்கதககுலகோலாஹலபவம்
ஹரத்வந்தர்த்வாந்தம் ஹயவதனஹேஷாஹலஹல꞉ 3

ப்ராசீ ஸந்த்யா காசிதந்தர்னிஶாயா꞉
ப்ரஜ்ஞாத்ருஷ்டே ரஞ்ஜனஶ்ரீரபூர்வா
வக்த்ரீ வேதான் பாது மே வாஜிவக்த்ரா
வாகீஶாக்யா வாஸுதேவஸ்ய மூர்தி꞉ 4

விஶுத்தவிஜ்ஞானகனஸ்வரூபம்
விஜ்ஞானவிஶ்ராணனபத்ததீக்ஷம்
தயானிதிம் தேஹப்ருதாம் ஶரண்யம்
தேவம் ஹயக்ரீவமஹம் ப்ரபத்யே 5

அபௌருஷேயைரபி வாக்ப்ரபஞ்சை꞉
அத்யாபி தே பூதிமத்ருஷ்டபாராம்
ஸ்துவன்னஹம் முக்த இதி த்வயைவ
காருண்யதோ நாத கடாக்ஷணீய꞉ 6

தாக்ஷிண்யரம்யா கிரிஶஸ்ய மூர்தி꞉-
தேவீ ஸரோஜாஸனதர்மபத்னீ
வ்யாஸாதயோ(அ)பி வ்யபதேஶ்யவாச꞉
ஸ்புரந்தி ஸர்வே தவ ஶக்திலேஶை꞉ 7

மந்தோ(அ)பவிஷ்யன்னியதம் விரிஞ்ச꞉
வாசாம் நிதேர்வாஞ்சிதபாகதேய꞉
தைத்யாபனீதான் தயயைன பூயோ(அ)பி
அத்யாபயிஷ்யோ நிகமான்னசேத்த்வம் 8

விதர்கடோலாம் வ்யவதூய ஸத்த்வே
ப்ருஹஸ்பதிம் வர்தயஸே யதஸ்த்வம்
தேனைவ தேவ த்ரிதேஶேஶ்வராணா
அஸ்ப்ருஷ்டடோலாயிதமாதிராஜ்யம் 9

அக்னௌ ஸமித்தார்சிஷி ஸப்ததந்தோ꞉
ஆதஸ்திவான்மந்த்ரமயம் ஶரீரம்
அகண்டஸாரைர்ஹவிஷாம் ப்ரதானை꞉
ஆப்யாயனம் வ்யோமஸதாம் விதத்ஸே 10

யன்மூல மீத்ருக்ப்ரதிபாதத்த்வம்
யா மூலமாம்னாயமஹாத்ருமாணாம்
தத்த்வேன ஜானந்தி விஶுத்தஸத்த்வா꞉
த்வாமக்ஷராமக்ஷரமாத்ருகாம் த்வாம் 11

அவ்யாக்ருதாத்வ்யாக்ருதவானஸி த்வம்
நாமானி ரூபாணி ச யானி பூர்வம்
ஶம்ஸந்தி தேஷாம் சரமாம் ப்ரதிஷ்டாம்
வாகீஶ்வர த்வாம் த்வதுபஜ்ஞவாச꞉ 12

முக்தேந்துனிஷ்யந்தவிலோபனீயாம்
மூர்திம் தவானந்தஸுதாப்ரஸூதிம்
விபஶ்சிதஶ்சேதஸி பாவயந்தே
வேலாமுதாராமிவ துக்த ஸிந்தோ꞉ 13

மனோகதம் பஶ்யதி யஸ்ஸதா த்வாம்
மனீஷிணாம் மானஸராஜஹம்ஸம்
ஸ்வயம்புரோபாவவிவாதபாஜ꞉
கிங்குர்வதே தஸ்ய கிரோ யதார்ஹம் 14

அபி க்ஷணார்தம் கலயந்தி யே த்வாம்
ஆப்லாவயந்தம் விஶதைர்மயூகை꞉
வாசாம் ப்ரவாஹைரனிவாரிதைஸ்தே
மந்தாகினீம் மந்தயிதும் க்ஷமந்தே 15

ஸ்வாமின்பவத்த்யானஸுதாபிஷேகாத்
வஹந்தி தன்யா꞉ புலகானுபந்தம்
அலக்ஷிதே க்வாபி நிரூட மூலம்
அங்க்வேஷ்வி வானந்ததுமங்குரந்தம் 16

ஸ்வாமின்ப்ரதீசா ஹ்ருதயேன தன்யா꞉
த்வத்த்யானசந்த்ரோதயவர்தமானம்
அமாந்தமானந்தபயோதிமந்த꞉
பயோபி ரக்ஷ்ணாம் பரிவாஹயந்தி 17

ஸ்வைரானுபாவாஸ் த்வததீனபாவா꞉
ஸம்ருத்தவீர்யாஸ்த்வதனுக்ரஹேண
விபஶ்சிதோனாத தரந்தி மாயாம்
வைஹாரிகீம் மோஹனபிஞ்சிகாம் தே 18

ப்ராங்னிர்மிதானாம் தபஸாம் விபாகா꞉
ப்ரத்யக்ரனிஶ்ஶ்ரேயஸஸம்பதோ மே
ஸமேதிஷீரம் ஸ்தவ பாதபத்மே
ஸங்கல்பசிந்தாமணய꞉ ப்ரணாமா꞉ 19

விலுப்தமூர்தன்யலிபிக்ரமாணா
ஸுரேந்த்ரசூடாபதலாலிதானாம்
த்வதங்க்ரி ராஜீவரஜ꞉கணானாம்
பூயான்ப்ரஸாதோ மயி நாத பூயாத் 20

பரிஸ்புரன்னூபுரசித்ரபானு –
ப்ரகாஶனிர்தூததமோனுஷங்கா
பதத்வயீம் தே பரிசின்மஹே(அ)ந்த꞉
ப்ரபோதராஜீவவிபாதஸந்த்யாம் 21

த்வத்கிங்கராலங்கரணோசிதானாம்
த்வயைவ கல்பாந்தரபாலிதானாம்
மஞ்ஜுப்ரணாதம் மணினூபுரம் தே
மஞ்ஜூஷிகாம் வேதகிராம் ப்ரதீம꞉ 22

ஸஞ்சிந்தயாமி ப்ரதிபாதஶாஸ்தான்
ஸந்துக்ஷயந்தம் ஸமயப்ரதீபான்
விஜ்ஞானகல்பத்ருமபல்லவாபம்
வ்யாக்யானமுத்ராமதுரம் கரம் தே 23

சித்தே கரோமி ஸ்புரிதாக்ஷமாலம்
ஸவ்யேதரம் நாத கரம் த்வதீயம்
ஜ்ஞானாம்ருதோதஞ்சனலம்படானாம்
லீலாகடீயந்த்ரமிவா(ஆ)ஶ்ரிதானாம் 24

ப்ரபோதஸிந்தோரருணை꞉ ப்ரகாஶை꞉
ப்ரவாளஸங்காதமிவோத்வஹந்தம்
விபாவயே தேவ ஸ புஸ்தகம் தே
வாமம் கரம் தக்ஷிணமாஶ்ரிதானாம் 25

தமாம் ஸிபித்த்வாவிஶதைர்மயூகை꞉
ஸம்ப்ரீணயந்தம் விதுஷஶ்சகோரான்
நிஶாமயே த்வாம் நவபுண்டரீகே
ஶரத்கனேசந்த்ரமிவ ஸ்புரந்தம் 26

திஶந்து மே தேவ ஸதா த்வதீயா꞉
தயாதரங்கானுசரா꞉ கடாக்ஷா꞉
ஶ்ரோத்ரேஷு பும்ஸாமம்ருதங்க்ஷரந்தீம்
ஸரஸ்வதீம் ஸம்ஶ்ரிதகாமதேனும் 27

விஶேஷவித்பாரிஷதேஷு நாத
விதக்தகோஷ்டீ ஸமராங்கணேஷு
ஜிகீஷதோ மே கவிதார்கிகேந்த்ரான்
ஜிஹ்வாக்ரஸிம்ஹாஸனமப்யுபேயா꞉ 28

த்வாம் சிந்தயன் த்வன்மயதாம் ப்ரபன்ன꞉
த்வாமுத்க்ருணன் ஶப்தமயேன தாம்னா
ஸ்வாமின்ஸமாஜேஷு ஸமேதிஷீய
ஸ்வச்சந்தவாதாஹவபத்தஶூர꞉ 29

நானாவிதானாமகதி꞉ கலானாம்
ந சாபி தீர்தேஷு க்ருதாவதார꞉
த்ருவம் தவா(அ)னாத பரிக்ரஹாயா꞉
நவ நவம் பாத்ரமஹம் தயாயா꞉ 30

அகம்பனீயான்யபனீதிபேதை꞉
அலங்க்ருஷீரன் ஹ்ருதயம் மதீயம்
ஶங்கா களங்கா பகமோஜ்ஜ்வலானி
தத்த்வானி ஸம்யஞ்சி தவ ப்ரஸாதாத் 31

வ்யாக்யாமுத்ராம் கரஸரஸிஜை꞉ புஸ்தகம் ஶங்கசக்ரே
பிப்ரத்பின்ன ஸ்படிகருசிரே புண்டரீகே நிஷண்ண꞉
அம்லானஶ்ரீரம்ருதவிஶதைரம்ஶுபி꞉ ப்லாவயன்மாம்
ஆவிர்பூயாதனகமஹிமாமானஸே வாகதீஶ꞉ 32

வாகர்தஸித்திஹேதோ꞉படத ஹயக்ரீவஸம்ஸ்துதிம் பக்த்யா
கவிதார்கிககேஸரிணா வேங்கடனாதேன விரசிதாமேதாம் 33

ஶ்ரீ ஹயக்ரீவ அஷ்டோத்திர சத நாமாவளி

ஜெய ஜெய தேவி பாடல் வரிகள்

108 சரஸ்வதி போற்றி 

Leave a Comment