Here you can find the procedure of doing kalasha pooja and kalasha pooja mantra for each steps of your Kalasha Pooja. This is also called as Kalasha stapana Mantra.
Kalasha Pooja Mantras
Kalasha Pooja Mantra-1
Step 1:
Touch the place of earth under the Kalasha by hand and read the following Mantra

Mantra 1

Om Bhurasi Bhumirasyaditirasi Vishva–Dhaya Vishvasya Bhuvanasya Dhartri।
Prithivim Yachchha Prithivim Dri Ha Prithivim Maa Hi Sih॥
Kalasha Pooja Mantra-2
Step 2:
Drop soil and barley on the place of Kalasha and read the following Mantra

Mantra 2

Om Dhanyamasi Dhinuhi Devan Pranayatvodanaya Tva Vyanaya Tva।
Dirghamanu-Prasitimayushe Dyam Devo Vah Savita Hiranya-Panih।
Prati-Gribhnatvachchhidrena Panina Chakshushe Tva Mahinam Payoasi।
Kalasha Pooja Mantra-3
Step 3:
Lift the Kalasha gently and put it on the same place and read the following Mantra –

Mantra 3

Om Aa Jighra Kalasham Mahya Tva Vishantivandavah।
Punarurjja Nivartasva Sa Nah Sahasram Dhukshvoru-Dhara Payaswati Punarma Vishatad Rayih॥
Kalasha Pooja Mantra-4
Step 4:
Leave water in the Kalasha and read the following Mantra –

Mantra 4

Om Varunasyottambhanamasi Varunasya Skambha-Sarjjanistho।
Varunasya Rita-Sadanyasi Varunasya Rita-Sadanamasi Varunasya Rita-Sadanamasida॥
Kalasha Pooja Mantra-5
Step 5:
Wrap red cloth or Moli around the neck of the Kalasha and read the following Mantra

Mantra 5

Om Vasoh Pavitramasi Shata-Dharam Vasoh Pavitramasi Sahasra-Dharam।
Devastva Savita Punatu Vasoh Pavitrena Shata-Dharena Supva Kama-Dhukshah॥
 
Kalasha Pooja Mantra-6
Step 6:
Wrap red cloth or Moli around the neck of the Kalasha and read the following Mantra

Mantra 6

Om Yah Phalinirya Aphala Apushpa Yashcha Pushpinih।
Brihaspati-Prasutasta No Mumchamtva Hasah॥
Kalasha Pooja Mantra-7
Step 7:
Leave one rupee coin in the Kalasha and read the following Mantra –

Mantra 7

Om Hiranya-Garbhah Sama-Varttatagre Bhutasya Jatah Patireka Asit।
Sa Dadhar Prithivim Dyamutemam Kasmai Devaya Havisha Vidhema॥
Kalasha Pooja Mantra-8
Step 8:
Offer scent, Roli etc. and read the following Mantra –

Mantra 8

Om Gandha-Dwaram Duradharsham Nitya-Pushtam Karishinim।
Ishwarim Sarva-Bhutanam Tamihopahvaye Shriyam॥
Kalasha Pooja Mantra-9
Step 9:
Leave all medicines including Haldi in Kalasha and read the following Mantra –

Mantra 9

Om Ya Oshadhih Purva Jata Devebhyastriyugam Pura।
Manainu Babhruna Maha Shatam Dhamani Sapta Cha॥
Kalasha Pooja Mantra-10
Step 10:
Leave seven types clay in Kalasha and read the following Mantra –

Mantra 10

Om Syona Prithivi! No Bhavannrikshara Niveshini।
Yachchha Nah Sharma Sa-Prathah॥
Kalasha Pooja Mantra-11
Step 11:
Offer Durva to Kalasha and read the following Mantra

Mantra 11

Om Kandat Kandat Prarohanti Parushah Parushaspari।
Evano Durve! Pratanu Sahasrena Shatena Cha॥
Kalasha Pooja Mantra-12
Step 12:
Offer leaves of mango tree, banyan tree, Peepal or fig tree to Kalasha and read the following Mnatra –

Mantra 12

Om Ashvatthe Vo Nishadanamparne Vo Vasatishkrit।
Gobhaja Itkilasatha Yatsa Navatha Purusham॥
Kalasha Pooja Mantra-13
Step 13:
Offer Kusha grass to Kalasha and read the following Mantra

Mantra 13

Om Pavitrestho Vaishnavyau Saviturvah Prasava,
Utpunamyachchhidrena Pavitrena Suryasya Rashmibhih।
Tasya Te Pavitra-Pate Pavitra-Putasya, Yat Kamah Punetachchhakeyam॥
Kalasha Pooja Mantra-14
Step 14:
Keep the pot full of barley or rice on Kalasha and read the following Mantra

Mantra 14

Om Purnadarvi Parapata Su-Purna Punarapata।
Vasneva Vikrina Vaha Isha Murjja Shata-Krato॥
Kalasha Pooja Mantra-15
Step 15:
Install Varun Deva while offering Akshat and read the following Mantra –

Mantra 15

Om Mano Jutirjushatamajyasya Brihaspatiryagyamimam,
Tano Tvarishtam Yagya Samimam Dadhatu।
Vishve-Deva Sa Iha Madayantam Om Pratishtha॥

Avahana Mantra

 

 

One should chant the following Mantra to invoke Varun Deva by showing Avahan Mudra (Avahan Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

Om Bhurbhuvah Svah Varuna! Ihagachchha, Iha Tishtha, Mama Pujam Grihana।

 

Dashopachara Pujan Mantra
Perform Shri Varun Deva Pujan with Chandan, Akshata, Pushpa, Dhoop, Deep, Naivedhya etc. while chanting following Mantras.

Om Varunaya Namah Padayoh Padyam Samarpayami।
Om Varunaya Namah Shirasi Arghyam Samarpayami।
Om Varunaya Namah Gandhakshatam Samarpayami।
Om Varunaya Namah Pushpam Samarpayami।
Om Varunaya Namah Dhupam Samarpayami।
Om Varunaya Namah Dipam Samarpayami।
Om Varunaya Namah Naivedyam Samarpayami।
Om Varunaya Namah Achamaniyam Samarpayami।
Om Varunaya Namah Tambulam Samarpayami।
Om Varunaya Namah Dakshinam Samarpayami।

Prarthana Mantra

At last pray to Kalasha Devata having folded hands while chanting following Mantra.

 

Om Saritah Sagarah Shailastirthani Jalada Nadah।
Ayantu Mama Bhaktasya Durita-Kshaya-Karakah॥1॥

Kalashasya Mukhe Vishnuh Kantham Rudrah Samashritah।
Mule Tasya Sthito Brahma Madhye Matri-Ganah Smritah॥2॥

Kukshau Tu Sagarah Sapta Sapta-Dwipa Vasundhara।
Rigvedoatha Yajurvedah Sama-Vedopyatharvanah॥3॥

Angaishcha Sahitah Sarve Kalasham Tu Samashritah।
Deva-Danava-Samvade Mathyamane Mahodadhau॥4॥

Utpannoasi Tada Kumbha! Vidhrito Vishnuna Swayam।
Tvattah Sarvani Tirthani Devah Sarve Tvayi Sthitah॥5॥

Tvayi Tishthanti Bhutani Tvayi Pranah Pratishthitah।
Shivah Swayam Tvamevasi Vishnustvam Cha Prajapatih॥6॥

Aditya Vasavo Rudra Vishvedevah Sa-Paitrikah।
Tvayi Tishthanti Sarveapi Yatah Kama-Phala-Pradah॥7॥

Tvat-Prasadadimam Karma Kartumihe Jalodbhava!
Sannidhyam Kuru Me Deva! Prasanno Bhava Sarvada॥8॥

Significance of doing Kalasha Pooja

Leave a Comment