Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram Tamil

ஸ்ரீ மஹா கணபதி சஹஸ்ர‌நாம ஸ்தோத்திரம் (Sri Maha Ganapathi Sahasranama Stotram) பாடல் வரிகள் இந்த பதிவில் உள்ளது…

முனிருவாச

கதம் னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் தம் கணேஶ உபதிஷ்டவான்
ஶிவதம் தன்மமாசக்ஷ்வ லோகானுக்ரஹதத்பர 1

ப்ரஹ்மோவாச
தேவஃ பூர்வம் புராராதிஃ புரத்ரயஜயோத்யமே
அனர்சனாத்கணேஶஸ்ய ஜாதோ விக்னாகுலஃ கில 2

மனஸா ஸ வினிர்தார்ய தத்றுஶே விக்னகாரணம்
மஹாகணபதிம் பக்த்யா ஸமப்யர்ச்ய யதாவிதி 3

விக்னப்ரஶமனோபாயமப்றுச்சதபரிஶ்ரமம்
ஸன்துஷ்டஃ பூஜயா ஶம்போர்மஹாகணபதிஃ ஸ்வயம் 4

ஸர்வவிக்னப்ரஶமனம் ஸர்வகாமபலப்ரதம்
ததஸ்தஸ்மை ஸ்வயம் னாம்னாம் ஸஹஸ்ரமிதமப்ரவீத் 5

அஸ்ய ஶ்ரீமஹாகணபதிஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரமாலாமன்த்ரஸ்ய
கணேஶ றுஷிஃ, மஹாகணபதிர்தேவதா, னானாவிதானிச்சன்தாம்ஸி
ஹுமிதி பீஜம், துங்கமிதி ஶக்திஃ, ஸ்வாஹாஶக்திரிதி கீலகம்
ஸகலவிக்னவினாஶனத்வாரா ஶ்ரீமஹாகணபதிப்ரஸாதஸித்த்யர்தே ஜபே வினியோகஃ
அத கரன்யாஸஃ

கணேஶ்வரோ கணக்ரீட இத்யங்குஷ்டாப்யாம் னமஃ
குமாரகுருரீஶான இதி தர்ஜனீப்யாம் னமஃ
ப்ரஹ்மாண்டகும்பஶ்சித்வ்யோமேதி மத்யமாப்யாம் னமஃ
ரக்தோ ரக்தாம்பரதர இத்யனாமிகாப்யாம் னமஃ
ஸர்வஸத்குருஸம்ஸேவ்ய இதி கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ
லுப்தவிக்னஃ ஸ்வபக்தானாமிதி கரதலகரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ
அத அம்கன்யாஸஃ

சன்தஶ்சன்தோத்பவ இதி ஹ்றுதயாய னமஃ
னிஷ்கலோ னிர்மல இதி ஶிரஸே ஸ்வாஹா
ஸ்றுஷ்டிஸ்திதிலயக்ரீட இதி ஶிகாயை வஷட்
ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானமானன்த இதி கவசாய ஹும்
அஷ்டாங்கயோகபலப்றுதிதி னேத்ரத்ரயாய வௌஷட்
அனன்தஶக்திஸஹித இத்யஸ்த்ராய பட்
பூர்புவஃ ஸ்வரோம் இதி திக்பன்தஃ
அத த்யானம்

கஜவதனமசின்த்யம் தீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ரம் த்ரினேத்ரம்
ப்றுஹதுதரமஶேஷம் பூதிராஜம் புராணம்
அமரவரஸுபூஜ்யம் ரக்தவர்ணம் ஸுரேஶம்
பஶுபதிஸுதமீஶம் விக்னராஜம் னமாமி

ஶ்ரீகணபதிருவாச

ஓம் கணேஶ்வரோ கணக்ரீடோ கணனாதோ கணாதிபஃ
ஏகதன்தோ வக்ரதுண்டோ கஜவக்த்ரோ மஹோதரஃ… 1

லம்போதரோ தூம்ரவர்ணோ விகடோ விக்னனாஶனஃ
ஸுமுகோ துர்முகோ புத்தோ விக்னராஜோ கஜானனஃ… 2

பீமஃ ப்ரமோத ஆமோதஃ ஸுரானன்தோ மதோத்கடஃ
ஹேரம்பஃ ஶம்பரஃ ஶம்புர்லம்பகர்ணோ மஹாபலஃ 3

னன்தனோ லம்படோ பீமோ மேகனாதோ கணஞ்ஜயஃ
வினாயகோ விரூபாக்ஷோ வீரஃ ஶூரவரப்ரதஃ 4

மஹாகணபதிர்புத்திப்ரியஃ க்ஷிப்ரப்ரஸாதனஃ
ருத்ரப்ரியோ கணாத்யக்ஷ உமாபுத்ரோஉகனாஶனஃ 5

குமாரகுருரீஶானபுத்ரோ மூஷகவாஹனஃ
ஸித்திப்ரியஃ ஸித்திபதிஃ ஸித்தஃ ஸித்திவினாயகஃ 6

அவிக்னஸ்தும்புருஃ ஸிம்ஹவாஹனோ மோஹினீப்ரியஃ
கடங்கடோ ராஜபுத்ரஃ ஶாகலஃ ஸம்மிதோமிதஃ 7

கூஷ்மாண்டஸாமஸம்பூதிர்துர்ஜயோ தூர்ஜயோ ஜயஃ
பூபதிர்புவனபதிர்பூதானாம் பதிரவ்யயஃ 8

விஶ்வகர்தா விஶ்வமுகோ விஶ்வரூபோ னிதிர்குணஃ
கவிஃ கவீனாம்றுஷபோ ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மவித்ப்ரியஃ 9

ஜ்யேஷ்டராஜோ னிதிபதிர்னிதிப்ரியபதிப்ரியஃ
ஹிரண்மயபுரான்தஃஸ்தஃ ஸூர்யமண்டலமத்யகஃ 10

கராஹதித்வஸ்தஸின்துஸலிலஃ பூஷதன்தபித்
உமாங்ககேலிகுதுகீ முக்திதஃ குலபாவனஃ 11

கிரீடீ குண்டலீ ஹாரீ வனமாலீ மனோமயஃ
வைமுக்யஹததைத்யஶ்ரீஃ பாதாஹதிஜிதக்ஷிதிஃ 12

ஸத்யோஜாதஃ ஸ்வர்ணமுஞ்ஜமேகலீ துர்னிமித்தஹ்றுத்
துஃஸ்வப்னஹ்றுத்ப்ரஸஹனோ குணீ னாதப்ரதிஷ்டிதஃ 13

ஸுரூபஃ ஸர்வனேத்ராதிவாஸோ வீராஸனாஶ்ரயஃ
பீதாம்பரஃ கண்டரதஃ கண்டவைஶாகஸம்ஸ்திதஃ 14

சித்ராங்கஃ ஶ்யாமதஶனோ பாலசன்த்ரோ ஹவிர்புஜஃ
யோகாதிபஸ்தாரகஸ்தஃ புருஷோ கஜகர்ணகஃ 15

கணாதிராஜோ விஜயஃ ஸ்திரோ கஜபதித்வஜீ
தேவதேவஃ ஸ்மரஃ ப்ராணதீபகோ வாயுகீலகஃ 16

விபஶ்சித்வரதோ னாதோ னாதபின்னமஹாசலஃ
வராஹரதனோ ம்றுத்யுஞ்ஜயோ வ்யாக்ராஜினாம்பரஃ 17

இச்சாஶக்திபவோ தேவத்ராதா தைத்யவிமர்தனஃ
ஶம்புவக்த்ரோத்பவஃ ஶம்புகோபஹா ஶம்புஹாஸ்யபூஃ 18

ஶம்புதேஜாஃ ஶிவாஶோகஹாரீ கௌரீஸுகாவஹஃ
உமாங்கமலஜோ கௌரீதேஜோபூஃ ஸ்வர்துனீபவஃ 19

யஜ்ஞகாயோ மஹானாதோ கிரிவர்ஷ்மா ஶுபானனஃ
ஸர்வாத்மா ஸர்வதேவாத்மா ப்ரஹ்மமூர்தா ககுப்ஶ்ருதிஃ 20

ப்ரஹ்மாண்டகும்பஶ்சித்வ்யோமபாலஃஸத்யஶிரோருஹஃ
ஜகஜ்ஜன்மலயோன்மேஷனிமேஷோ ‌உக்ன்யர்கஸோமத்றுக் 21

கிரீன்த்ரைகரதோ தர்மாதர்மோஷ்டஃ ஸாமப்றும்ஹிதஃ
க்ரஹர்க்ஷதஶனோ வாணீஜிஹ்வோ வாஸவனாஸிகஃ 22

ப்ரூமத்யஸம்ஸ்திதகரோ ப்ரஹ்மவித்யாமதோதகஃ
குலாசலாம்ஸஃ ஸோமார்ககண்டோ ருத்ரஶிரோதரஃ 23

னதீனதபுஜஃ ஸர்பாங்குலீகஸ்தாரகானகஃ
வ்யோமனாபிஃ ஶ்ரீஹ்றுதயோ மேருப்றுஷ்டோ உர்ணவோதரஃ 24

குக்ஷிஸ்தயக்ஷகன்தர்வரக்ஷஃகின்னரமானுஷஃ
ப்றுத்வீகடிஃ ஸ்றுஷ்டிலிங்கஃ ஶைலோருர்தஸ்ரஜானுகஃ 25

பாதாலஜங்கோ முனிபாத்காலாங்குஷ்டஸ்த்ரயீதனுஃ
ஜ்யோதிர்மண்டலலாங்கூலோ ஹ்றுதயாலானனிஶ்சலஃ 26

ஹ்றுத்பத்மகர்ணிகாஶாலீ வியத்கேலிஸரோவரஃ
ஸத்பக்தத்யானனிகடஃ பூஜாவாரினிவாரிதஃ 27

ப்ரதாபீ காஶ்யபோ மன்தா கணகோ விஷ்டபீ பலீ
யஶஸ்வீ தார்மிகோ ஜேதா ப்ரதமஃ ப்ரமதேஶ்வரஃ 28

சின்தாமணிர்த்வீபபதிஃ கல்பத்ருமவனாலயஃ
ரத்னமண்டபமத்யஸ்தோ ரத்னஸிம்ஹாஸனாஶ்ரயஃ 29

தீவ்ராஶிரோத்த்றுதபதோ ஜ்வாலினீமௌலிலாலிதஃ
னன்தானன்திதபீடஶ்ரீர்போகதோ பூஷிதாஸனஃ 30

ஸகாமதாயினீபீடஃ ஸ்புரதுக்ராஸனாஶ்ரயஃ
தேஜோவதீஶிரோரத்னம் ஸத்யானித்யாவதம்ஸிதஃ 31

ஸவிக்னனாஶினீபீடஃ ஸர்வஶக்த்யம்புஜாலயஃ
லிபிபத்மாஸனாதாரோ வஹ்னிதாமத்ரயாலயஃ 32

உன்னதப்ரபதோ கூடகுல்பஃ ஸம்வ்றுதபார்ஷ்ணிகஃ
பீனஜங்கஃ ஶ்லிஷ்டஜானுஃ ஸ்தூலோருஃ ப்ரோன்னமத்கடிஃ 33

னிம்னனாபிஃ ஸ்தூலகுக்ஷிஃ பீனவக்ஷா ப்றுஹத்புஜஃ
பீனஸ்கன்தஃ கம்புகண்டோ லம்போஷ்டோ லம்பனாஸிகஃ 34

பக்னவாமரதஸ்துங்கஸவ்யதன்தோ மஹாஹனுஃ
ஹ்ரஸ்வனேத்ரத்ரயஃ ஶூர்பகர்ணோ னிபிடமஸ்தகஃ 35

ஸ்தபகாகாரகும்பாக்ரோ ரத்னமௌலிர்னிரங்குஶஃ
ஸர்பஹாரகடீஸூத்ரஃ ஸர்பயஜ்ஞோபவீதவான் 36

ஸர்பகோடீரகடகஃ ஸர்பக்ரைவேயகாங்கதஃ
ஸர்பகக்ஷோதராபன்தஃ ஸர்பராஜோத்தரச்சதஃ 37

ரக்தோ ரக்தாம்பரதரோ ரக்தமாலாவிபூஷணஃ
ரக்தேக்ஷனோ ரக்தகரோ ரக்ததால்வோஷ்டபல்லவஃ 38

ஶ்வேதஃ ஶ்வேதாம்பரதரஃ ஶ்வேதமாலாவிபூஷணஃ
ஶ்வேதாதபத்ரருசிரஃ ஶ்வேதசாமரவீஜிதஃ 39

ஸர்வாவயவஸம்பூர்ணஃ ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதஃ
ஸர்வாபரணஶோபாட்யஃ ஸர்வஶோபாஸமன்விதஃ 40

ஸர்வமங்கலமாங்கல்யஃ ஸர்வகாரணகாரணம்
ஸர்வதேவவரஃ ஶார்ங்கீ பீஜபூரீ கதாதரஃ 41

ஶுபாங்கோ லோகஸாரங்கஃ ஸுதன்துஸ்தன்துவர்தனஃ
கிரீடீ குண்டலீ ஹாரீ வனமாலீ ஶுபாங்கதஃ 42

இக்ஷுசாபதரஃ ஶூலீ சக்ரபாணிஃ ஸரோஜப்றுத்
பாஶீ த்றுதோத்பலஃ ஶாலிமஞ்ஜரீப்றுத்ஸ்வதன்தப்றுத் 43

கல்பவல்லீதரோ விஶ்வாபயதைககரோ வஶீ
அக்ஷமாலாதரோ ஜ்ஞானமுத்ராவான் முத்கராயுதஃ 44

பூர்ணபாத்ரீ கம்புதரோ வித்றுதாங்குஶமூலகஃ
கரஸ்தாம்ரபலஶ்சூதகலிகாப்றுத்குடாரவான் 45

புஷ்கரஸ்தஸ்வர்ணகடீபூர்ணரத்னாபிவர்ஷகஃ
பாரதீஸுன்தரீனாதோ வினாயகரதிப்ரியஃ 46

மஹாலக்ஷ்மீப்ரியதமஃ ஸித்தலக்ஷ்மீமனோரமஃ
ரமாரமேஶபூர்வாங்கோ தக்ஷிணோமாமஹேஶ்வரஃ 47

மஹீவராஹவாமாங்கோ ரதிகன்தர்பபஶ்சிமஃ
ஆமோதமோதஜனனஃ ஸப்ரமோதப்ரமோதனஃ 48

ஸம்வர்திதமஹாவ்றுத்திர்றுத்திஸித்திப்ரவர்தனஃ
தன்தஸௌமுக்யஸுமுகஃ கான்திகன்தலிதாஶ்ரயஃ 49

மதனாவத்யாஶ்ரிதாங்க்ரிஃ க்றுதவைமுக்யதுர்முகஃ
விக்னஸம்பல்லவஃ பத்மஃ ஸர்வோன்னதமதத்ரவஃ 50

விக்னக்றுன்னிம்னசரணோ த்ராவிணீஶக்திஸத்க்றுதஃ
தீவ்ராப்ரஸன்னனயனோ ஜ்வாலினீபாலிதைகத்றுக் 51

மோஹினீமோஹனோ போகதாயினீகான்திமண்டனஃ
காமினீகான்தவக்த்ரஶ்ரீரதிஷ்டிதவஸுன்தரஃ 52

வஸுதாராமதோன்னாதோ மஹாஶங்கனிதிப்ரியஃ
னமத்வஸுமதீமாலீ மஹாபத்மனிதிஃ ப்ரபுஃ 53

ஸர்வஸத்குருஸம்ஸேவ்யஃ ஶோசிஷ்கேஶஹ்றுதாஶ்ரயஃ
ஈஶானமூர்தா தேவேன்த்ரஶிகஃ பவனனன்தனஃ 54

ப்ரத்யுக்ரனயனோ திவ்யோ திவ்யாஸ்த்ரஶதபர்வத்றுக்
ஐராவதாதிஸர்வாஶாவாரணோ வாரணப்ரியஃ 55

வஜ்ராத்யஸ்த்ரபரீவாரோ கணசண்டஸமாஶ்ரயஃ
ஜயாஜயபரிகரோ விஜயாவிஜயாவஹஃ 56

அஜயார்சிதபாதாப்ஜோ னித்யானன்தவனஸ்திதஃ
விலாஸினீக்றுதோல்லாஸஃ ஶௌண்டீ ஸௌன்தர்யமண்டிதஃ 57

அனன்தானன்தஸுகதஃ ஸுமங்கலஸுமங்கலஃ
ஜ்ஞானாஶ்ரயஃ க்ரியாதார இச்சாஶக்தினிஷேவிதஃ 58

ஸுபகாஸம்ஶ்ரிதபதோ லலிதாலலிதாஶ்ரயஃ
காமினீபாலனஃ காமகாமினீகேலிலாலிதஃ 59

ஸரஸ்வத்யாஶ்ரயோ கௌரீனன்தனஃ ஶ்ரீனிகேதனஃ
குருகுப்தபதோ வாசாஸித்தோ வாகீஶ்வரீபதிஃ 60

னலினீகாமுகோ வாமாராமோ ஜ்யேஷ்டாமனோரமஃ
ரௌத்ரீமுத்ரிதபாதாப்ஜோ ஹும்பீஜஸ்துங்கஶக்திகஃ 61

விஶ்வாதிஜனனத்ராணஃ ஸ்வாஹாஶக்திஃ ஸகீலகஃ
அம்றுதாப்திக்றுதாவாஸோ மதகூர்ணிதலோசனஃ 62

உச்சிஷ்டோச்சிஷ்டகணகோ கணேஶோ கணனாயகஃ
ஸார்வகாலிகஸம்ஸித்திர்னித்யஸேவ்யோ திகம்பரஃ 63

அனபாயோ‌உனன்தத்றுஷ்டிரப்ரமேயோ‌உஜராமரஃ
அனாவிலோ‌உப்ரதிஹதிரச்யுதோ‌உம்றுதமக்ஷரஃ 64

அப்ரதர்க்யோ‌உக்ஷயோ‌உஜய்யோ‌உனாதாரோ‌உனாமயோமலஃ
அமேயஸித்திரத்வைதமகோரோ‌உக்னிஸமானனஃ 65

அனாகாரோ‌உப்திபூம்யக்னிபலக்னோ உவ்யக்தலக்ஷணஃ
ஆதாரபீடமாதார ஆதாராதேயவர்ஜிதஃ 66

ஆகுகேதன ஆஶாபூரக ஆகுமஹாரதஃ
இக்ஷுஸாகரமத்யஸ்த இக்ஷுபக்ஷணலாலஸஃ 67

இக்ஷுசாபாதிரேகஶ்ரீரிக்ஷுசாபனிஷேவிதஃ
இன்த்ரகோபஸமானஶ்ரீரின்த்ரனீலஸமத்யுதிஃ 68

இன்தீவரதலஶ்யாம இன்துமண்டலமண்டிதஃ
இத்மப்ரிய இடாபாக இடாவானின்திராப்ரியஃ 69

இக்ஷ்வாகுவிக்னவித்வம்ஸீ இதிகர்தவ்யதேப்ஸிதஃ
ஈஶானமௌலிரீஶான ஈஶானப்ரிய ஈதிஹா 70

ஈஷணாத்ரயகல்பான்த ஈஹாமாத்ரவிவர்ஜிதஃ
உபேன்த்ர உடுப்றுன்மௌலிருடுனாதகரப்ரியஃ 71

உன்னதானன உத்துங்க உதாரஸ்த்ரிதஶாக்ரணீஃ
ஊர்ஜஸ்வானூஷ்மலமத ஊஹாபோஹதுராஸதஃ 72

றுக்யஜுஃஸாமனயன றுத்திஸித்திஸமர்பகஃ
றுஜுசித்தைகஸுலபோ றுணத்ரயவிமோசனஃ 73

லுப்தவிக்னஃ ஸ்வபக்தானாம் லுப்தஶக்திஃ ஸுரத்விஷாம்
லுப்தஶ்ரீர்விமுகார்சானாம் லூதாவிஸ்போடனாஶனஃ 74

ஏகாரபீடமத்யஸ்த ஏகபாதக்றுதாஸனஃ
ஏஜிதாகிலதைத்யஶ்ரீரேதிதாகிலஸம்ஶ்ரயஃ 75

ஐஶ்வர்யனிதிரைஶ்வர்யமைஹிகாமுஷ்மிகப்ரதஃ
ஐரம்மதஸமோன்மேஷ ஐராவதஸமானனஃ 76

ஓம்காரவாச்ய ஓம்கார ஓஜஸ்வானோஷதீபதிஃ
ஔதார்யனிதிரௌத்தத்யதைர்ய ஔன்னத்யனிஃஸமஃ 77

அங்குஶஃ ஸுரனாகானாமங்குஶாகாரஸம்ஸ்திதஃ
அஃ ஸமஸ்தவிஸர்கான்தபதேஷு பரிகீர்திதஃ 78

கமண்டலுதரஃ கல்பஃ கபர்தீ கலபானனஃ
கர்மஸாக்ஷீ கர்மகர்தா கர்மாகர்மபலப்ரதஃ 79

கதம்பகோலகாகாரஃ கூஷ்மாண்டகணனாயகஃ
காருண்யதேஹஃ கபிலஃ கதகஃ கடிஸூத்ரப்றுத் 80

கர்வஃ கட்கப்ரியஃ கட்கஃ கான்தான்தஃஸ்தஃ கனிர்மலஃ
கல்வாடஶ்றுங்கனிலயஃ கட்வாங்கீ கதுராஸதஃ 81

குணாட்யோ கஹனோ கத்யோ கத்யபத்யஸுதார்ணவஃ
கத்யகானப்ரியோ கர்ஜோ கீதகீர்வாணபூர்வஜஃ 82

குஹ்யாசாரரதோ குஹ்யோ குஹ்யாகமனிரூபிதஃ
குஹாஶயோ குடாப்திஸ்தோ குருகம்யோ குருர்குருஃ 83

கண்டாகர்கரிகாமாலீ கடகும்போ கடோதரஃ
ஙகாரவாச்யோ ஙாகாரோ ஙகாராகாரஶுண்டப்றுத் 84

சண்டஶ்சண்டேஶ்வரஶ்சண்டீ சண்டேஶஶ்சண்டவிக்ரமஃ
சராசரபிதா சின்தாமணிஶ்சர்வணலாலஸஃ 85

சன்தஶ்சன்தோத்பவஶ்சன்தோ துர்லக்ஷ்யஶ்சன்தவிக்ரஹஃ
ஜகத்யோனிர்ஜகத்ஸாக்ஷீ ஜகதீஶோ ஜகன்மயஃ 86

ஜப்யோ ஜபபரோ ஜாப்யோ ஜிஹ்வாஸிம்ஹாஸனப்ரபுஃ
ஸ்ரவத்கண்டோல்லஸத்தானஜங்காரிப்ரமராகுலஃ 87

டங்காரஸ்பாரஸம்ராவஷ்டங்காரமணினூபுரஃ
டத்வயீபல்லவான்தஸ்தஸர்வமன்த்ரேஷு ஸித்திதஃ 88

டிண்டிமுண்டோ டாகினீஶோ டாமரோ டிண்டிமப்ரியஃ
டக்கானினாதமுதிதோ டௌங்கோ டுண்டிவினாயகஃ 89

தத்த்வானாம் ப்ரக்றுதிஸ்தத்த்வம் தத்த்வம்பதனிரூபிதஃ
தாரகான்தரஸம்ஸ்தானஸ்தாரகஸ்தாரகான்தகஃ 90

ஸ்தாணுஃ ஸ்தாணுப்ரியஃ ஸ்தாதா ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் ஜகத்
தக்ஷயஜ்ஞப்ரமதனோ தாதா தானம் தமோ தயா 91

தயாவான்திவ்யவிபவோ தண்டப்றுத்தண்டனாயகஃ
தன்தப்ரபின்னாப்ரமாலோ தைத்யவாரணதாரணஃ 92

தம்ஷ்ட்ராலக்னத்வீபகடோ தேவார்தன்றுகஜாக்றுதிஃ
தனம் தனபதேர்பன்துர்தனதோ தரணீதரஃ 93

த்யானைகப்ரகடோ த்யேயோ த்யானம் த்யானபராயணஃ
த்வனிப்ரக்றுதிசீத்காரோ ப்ரஹ்மாண்டாவலிமேகலஃ 94

னன்த்யோ னன்திப்ரியோ னாதோ னாதமத்யப்ரதிஷ்டிதஃ
னிஷ்கலோ னிர்மலோ னித்யோ னித்யானித்யோ னிராமயஃ 95

பரம் வ்யோம பரம் தாம பரமாத்மா பரம் பதம் 96

பராத்பரஃ பஶுபதிஃ பஶுபாஶவிமோசனஃ
பூர்ணானன்தஃ பரானன்தஃ புராணபுருஷோத்தமஃ 97

பத்மப்ரஸன்னவதனஃ ப்ரணதாஜ்ஞானனாஶனஃ
ப்ரமாணப்ரத்யயாதீதஃ ப்ரணதார்தினிவாரணஃ 98

பணிஹஸ்தஃ பணிபதிஃ பூத்காரஃ பணிதப்ரியஃ
பாணார்சிதாங்க்ரியுகலோ பாலகேலிகுதூஹலீ
ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மார்சிதபதோ ப்ரஹ்மசாரீ ப்றுஹஸ்பதிஃ 99

ப்றுஹத்தமோ ப்ரஹ்மபரோ ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மவித்ப்ரியஃ
ப்றுஹன்னாதாக்ர்யசீத்காரோ ப்ரஹ்மாண்டாவலிமேகலஃ 100

ப்ரூக்ஷேபதத்தலக்ஷ்மீகோ பர்கோ பத்ரோ பயாபஹஃ
பகவான் பக்திஸுலபோ பூதிதோ பூதிபூஷணஃ 101

பவ்யோ பூதாலயோ போகதாதா ப்ரூமத்யகோசரஃ
மன்த்ரோ மன்த்ரபதிர்மன்த்ரீ மதமத்தோ மனோ மயஃ 102

மேகலாஹீஶ்வரோ மன்தகதிர்மன்தனிபேக்ஷணஃ
மஹாபலோ மஹாவீர்யோ மஹாப்ராணோ மஹாமனாஃ 103

யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்ஞகோப்தா யஜ்ஞபலப்ரதஃ
யஶஸ்கரோ யோககம்யோ யாஜ்ஞிகோ யாஜகப்ரியஃ 104

ரஸோ ரஸப்ரியோ ரஸ்யோ ரஞ்ஜகோ ராவணார்சிதஃ
ராஜ்யரக்ஷாகரோ ரத்னகர்போ ராஜ்யஸுகப்ரதஃ 105

லக்ஷோ லக்ஷபதிர்லக்ஷ்யோ லயஸ்தோ லட்டுகப்ரியஃ
லாஸப்ரியோ லாஸ்யபரோ லாபக்றுல்லோகவிஶ்ருதஃ 106

வரேண்யோ வஹ்னிவதனோ வன்த்யோ வேதான்தகோசரஃ
விகர்தா விஶ்வதஶ்சக்ஷுர்விதாதா விஶ்வதோமுகஃ 107

வாமதேவோ விஶ்வனேதா வஜ்ரிவஜ்ரனிவாரணஃ
விவஸ்வத்பன்தனோ விஶ்வாதாரோ விஶ்வேஶ்வரோ விபுஃ 108

ஶப்தப்ரஹ்ம ஶமப்ராப்யஃ ஶம்புஶக்திகணேஶ்வரஃ
ஶாஸ்தா ஶிகாக்ரனிலயஃ ஶரண்யஃ ஶம்பரேஶ்வரஃ 109

ஷட்றுதுகுஸுமஸ்ரக்வீ ஷடாதாரஃ ஷடக்ஷரஃ
ஸம்ஸாரவைத்யஃ ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வபேஷஜபேஷஜம் 110

ஸ்றுஷ்டிஸ்திதிலயக்ரீடஃ ஸுரகுஞ்ஜரபேதகஃ
ஸின்தூரிதமஹாகும்பஃ ஸதஸத்பக்திதாயகஃ 111

ஸாக்ஷீ ஸமுத்ரமதனஃ ஸ்வயம்வேத்யஃ ஸ்வதக்ஷிணஃ
ஸ்வதன்த்ரஃ ஸத்யஸம்கல்பஃ ஸாமகானரதஃ ஸுகீ 112

ஹம்ஸோ ஹஸ்திபிஶாசீஶோ ஹவனம் ஹவ்யகவ்யபுக்
ஹவ்யம் ஹுதப்ரியோ ஹ்றுஷ்டோ ஹ்றுல்லேகாமன்த்ரமத்யகஃ 113

க்ஷேத்ராதிபஃ க்ஷமாபர்தா க்ஷமாக்ஷமபராயணஃ
க்ஷிப்ரக்ஷேமகரஃ க்ஷேமானன்தஃ க்ஷோணீஸுரத்ருமஃ 114

தர்மப்ரதோ‌உர்ததஃ காமதாதா ஸௌபாக்யவர்தனஃ
வித்யாப்ரதோ விபவதோ புக்திமுக்திபலப்ரதஃ 115

ஆபிரூப்யகரோ வீரஶ்ரீப்ரதோ விஜயப்ரதஃ
ஸர்வவஶ்யகரோ கர்பதோஷஹா புத்ரபௌத்ரதஃ 116

மேதாதஃ கீர்திதஃ ஶோகஹாரீ தௌர்பாக்யனாஶனஃ
ப்ரதிவாதிமுகஸ்தம்போ ருஷ்டசித்தப்ரஸாதனஃ 117

பராபிசாரஶமனோ துஃகஹா பன்தமோக்ஷதஃ
லவஸ்த்ருடிஃ கலா காஷ்டா னிமேஷஸ்தத்பரக்ஷணஃ 118

கடீ முஹூர்தஃ ப்ரஹரோ திவா னக்தமஹர்னிஶம்
பக்ஷோ மாஸர்த்வயனாப்தயுகம் கல்போ மஹாலயஃ 119

ராஶிஸ்தாரா திதிர்யோகோ வாரஃ கரணமம்ஶகம்
லக்னம் ஹோரா காலசக்ரம் மேருஃ ஸப்தர்ஷயோ த்ருவஃ 120

ராஹுர்மன்தஃ கவிர்ஜீவோ புதோ பௌமஃ ஶஶீ ரவிஃ
காலஃ ஸ்றுஷ்டிஃ ஸ்திதிர்விஶ்வம் ஸ்தாவரம் ஜங்கமம் ஜகத் 121

பூராபோ‌உக்னிர்மருத்வ்யோமாஹம்க்றுதிஃ ப்ரக்றுதிஃ புமான்
ப்ரஹ்மா விஷ்ணுஃ ஶிவோ ருத்ர ஈஶஃ ஶக்திஃ ஸதாஶிவஃ 122

த்ரிதஶாஃ பிதரஃ ஸித்தா யக்ஷா ரக்ஷாம்ஸி கின்னராஃ
ஸித்தவித்யாதரா பூதா மனுஷ்யாஃ பஶவஃ ககாஃ 123

ஸமுத்ராஃ ஸரிதஃ ஶைலா பூதம் பவ்யம் பவோத்பவஃ
ஸாம்க்யம் பாதஞ்ஜலம் யோகம் புராணானி ஶ்ருதிஃ ஸ்ம்றுதிஃ 124

வேதாங்கானி ஸதாசாரோ மீமாம்ஸா ன்யாயவிஸ்தரஃ
ஆயுர்வேதோ தனுர்வேதோ கான்தர்வம் காவ்யனாடகம் 125

வைகானஸம் பாகவதம் மானுஷம் பாஞ்சராத்ரகம்
ஶைவம் பாஶுபதம் காலாமுகம்பைரவஶாஸனம் 126

ஶாக்தம் வைனாயகம் ஸௌரம் ஜைனமார்ஹதஸம்ஹிதா
ஸதஸத்வ்யக்தமவ்யக்தம் ஸசேதனமசேதனம் 127

பன்தோ மோக்ஷஃ ஸுகம் போகோ யோகஃ ஸத்யமணுர்மஹான்
ஸ்வஸ்தி ஹும்பட் ஸ்வதா ஸ்வாஹா ஶ்ரௌஷட் வௌஷட் வஷண் னமஃ 128

ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானமானன்தோ போதஃ ஸம்வித்ஸமோ‌உஸமஃ
ஏக ஏகாக்ஷராதார ஏகாக்ஷரபராயணஃ 129

ஏகாக்ரதீரேகவீர ஏகோ‌உனேகஸ்வரூபத்றுக்
த்விரூபோ த்விபுஜோ த்வ்யக்ஷோ த்விரதோ த்வீபரக்ஷகஃ 130

த்வைமாதுரோ த்விவதனோ த்வன்த்வஹீனோ த்வயாதிகஃ
த்ரிதாமா த்ரிகரஸ்த்ரேதா த்ரிவர்கபலதாயகஃ 131

த்ரிகுணாத்மா த்ரிலோகாதிஸ்த்ரிஶக்தீஶஸ்த்ரிலோசனஃ
சதுர்விதவசோவ்றுத்திபரிவ்றுத்திப்ரவர்தகஃ 132

சதுர்பாஹுஶ்சதுர்தன்தஶ்சதுராத்மா சதுர்புஜஃ
சதுர்விதோபாயமயஶ்சதுர்வர்ணாஶ்ரமாஶ்ரயஃ 133

சதுர்தீபூஜனப்ரீதஶ்சதுர்தீதிதிஸம்பவஃ
பஞ்சாக்ஷராத்மா பஞ்சாத்மா பஞ்சாஸ்யஃ பஞ்சக்றுத்தமஃ 134

பஞ்சாதாரஃ பஞ்சவர்ணஃ பஞ்சாக்ஷரபராயணஃ
பஞ்சதாலஃ பஞ்சகரஃ பஞ்சப்ரணவமாத்றுகஃ 135

பஞ்சப்ரஹ்மமயஸ்பூர்திஃ பஞ்சாவரணவாரிதஃ
பஞ்சபக்ஷப்ரியஃ பஞ்சபாணஃ பஞ்சஶிகாத்மகஃ 136

ஷட்கோணபீடஃ ஷட்சக்ரதாமா ஷட்க்ரன்திபேதகஃ
ஷடங்கத்வான்தவித்வம்ஸீ ஷடங்குலமஹாஹ்ரதஃ 137

ஷண்முகஃ ஷண்முகப்ராதா ஷட்ஶக்திபரிவாரிதஃ
ஷட்வைரிவர்கவித்வம்ஸீ ஷடூர்மிபயபஞ்ஜனஃ 138

ஷட்தர்கதூரஃ ஷட்கர்மா ஷட்குணஃ ஷட்ரஸாஶ்ரயஃ
ஸப்தபாதாலசரணஃ ஸப்தத்வீபோருமண்டலஃ 139

ஸப்தஸ்வர்லோகமுகுடஃ ஸப்தஸப்திவரப்ரதஃ
ஸப்தாங்கராஜ்யஸுகதஃ ஸப்தர்ஷிகணவன்திதஃ 140

ஸப்தச்சன்தோனிதிஃ ஸப்தஹோத்ரஃ ஸப்தஸ்வராஶ்ரயஃ
ஸப்தாப்திகேலிகாஸாரஃ ஸப்தமாத்றுனிஷேவிதஃ 141

ஸப்தச்சன்தோ மோதமதஃ ஸப்தச்சன்தோ மகப்ரபுஃ
அஷ்டமூர்திர்த்யேயமூர்திரஷ்டப்ரக்றுதிகாரணம் 142

அஷ்டாங்கயோகபலப்றுதஷ்டபத்ராம்புஜாஸனஃ
அஷ்டஶக்திஸமானஶ்ரீரஷ்டைஶ்வர்யப்ரவர்தனஃ 143

அஷ்டபீடோபபீடஶ்ரீரஷ்டமாத்றுஸமாவ்றுதஃ
அஷ்டபைரவஸேவ்யோ‌உஷ்டவஸுவன்த்யோ‌உஷ்டமூர்திப்றுத் 144

அஷ்டசக்ரஸ்புரன்மூர்திரஷ்டத்ரவ்யஹவிஃப்ரியஃ
அஷ்டஶ்ரீரஷ்டஸாமஶ்ரீரஷ்டைஶ்வர்யப்ரதாயகஃ
னவனாகாஸனாத்யாஸீ னவனித்யனுஶாஸிதஃ 145

னவத்வாரபுராவ்றுத்தோ னவத்வாரனிகேதனஃ
னவனாதமஹானாதோ னவனாகவிபூஷிதஃ 146

னவனாராயணஸ்துல்யோ னவதுர்கானிஷேவிதஃ
னவரத்னவிசித்ராங்கோ னவஶக்திஶிரோத்த்றுதஃ 147

தஶாத்மகோ தஶபுஜோ தஶதிக்பதிவன்திதஃ
தஶாத்யாயோ தஶப்ராணோ தஶேன்த்ரியனியாமகஃ 148

தஶாக்ஷரமஹாமன்த்ரோ தஶாஶாவ்யாபிவிக்ரஹஃ
ஏகாதஶமஹாருத்ரைஃஸ்துதஶ்சைகாதஶாக்ஷரஃ 149

த்வாதஶத்விதஶாஷ்டாதிதோர்தண்டாஸ்த்ரனிகேதனஃ
த்ரயோதஶபிதாபின்னோ விஶ்வேதேவாதிதைவதம் 150

சதுர்தஶேன்த்ரவரதஶ்சதுர்தஶமனுப்ரபுஃ
சதுர்தஶாத்யவித்யாட்யஶ்சதுர்தஶஜகத்பதிஃ 151

ஸாமபஞ்சதஶஃ பஞ்சதஶீஶீதாம்ஶுனிர்மலஃ
திதிபஞ்சதஶாகாரஸ்தித்யா பஞ்சதஶார்சிதஃ 152

ஷோடஶாதாரனிலயஃ ஷோடஶஸ்வரமாத்றுகஃ
ஷோடஶான்தபதாவாஸஃ ஷோடஶேன்துகலாத்மகஃ 153

கலாஸப்ததஶீ ஸப்ததஶஸப்ததஶாக்ஷரஃ
அஷ்டாதஶத்வீபபதிரஷ்டாதஶபுராணக்றுத் 154

அஷ்டாதஶௌஷதீஸ்றுஷ்டிரஷ்டாதஶவிதிஃ ஸ்ம்றுதஃ
அஷ்டாதஶலிபிவ்யஷ்டிஸமஷ்டிஜ்ஞானகோவிதஃ 155

அஷ்டாதஶான்னஸம்பத்திரஷ்டாதஶவிஜாதிக்றுத்
ஏகவிம்ஶஃ புமானேகவிம்ஶத்யங்குலிபல்லவஃ 156

சதுர்விம்ஶதிதத்த்வாத்மா பஞ்சவிம்ஶாக்யபூருஷஃ
ஸப்தவிம்ஶதிதாரேஶஃ ஸப்தவிம்ஶதியோகக்றுத் 157

த்வாத்ரிம்ஶத்பைரவாதீஶஶ்சதுஸ்த்ரிம்ஶன்மஹாஹ்ரதஃ
ஷட்த்ரிம்ஶத்தத்த்வஸம்பூதிரஷ்டத்ரிம்ஶத்கலாத்மகஃ 158

பஞ்சாஶத்விஷ்ணுஶக்தீஶஃ பஞ்சாஶன்மாத்றுகாலயஃ
த்விபஞ்சாஶத்வபுஃஶ்ரேணீத்ரிஷஷ்ட்யக்ஷரஸம்ஶ்ரயஃ
பஞ்சாஶதக்ஷரஶ்ரேணீபஞ்சாஶத்ருத்ரவிக்ரஹஃ 159

சதுஃஷஷ்டிமஹாஸித்தியோகினீவ்றுன்தவன்திதஃ
னமதேகோனபஞ்சாஶன்மருத்வர்கனிரர்கலஃ 160

சதுஃஷஷ்ட்யர்தனிர்ணேதா சதுஃஷஷ்டிகலானிதிஃ
அஷ்டஷஷ்டிமஹாதீர்தக்ஷேத்ரபைரவவன்திதஃ 161

சதுர்னவதிமன்த்ராத்மா ஷண்ணவத்யதிகப்ரபுஃ
ஶதானன்தஃ ஶதத்றுதிஃ ஶதபத்ராயதேக்ஷணஃ 162

ஶதானீகஃ ஶதமகஃ ஶததாராவராயுதஃ
ஸஹஸ்ரபத்ரனிலயஃ ஸஹஸ்ரபணிபூஷணஃ 163

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷஃ ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ரபாத்
ஸஹஸ்ரனாமஸம்ஸ்துத்யஃ ஸஹஸ்ராக்ஷபலாபஹஃ 164

தஶஸாஹஸ்ரபணிப்றுத்பணிராஜக்றுதாஸனஃ
அஷ்டாஶீதிஸஹஸ்ராத்யமஹர்ஷிஸ்தோத்ரபாடிதஃ 165

லக்ஷாதாரஃ ப்ரியாதாரோ லக்ஷாதாரமனோமயஃ
சதுர்லக்ஷஜபப்ரீதஶ்சதுர்லக்ஷப்ரகாஶகஃ 166

சதுரஶீதிலக்ஷாணாம் ஜீவானாம் தேஹஸம்ஸ்திதஃ
கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶஃ கோடிசன்த்ராம்ஶுனிர்மலஃ 167

ஶிவோத்பவாத்யஷ்டகோடிவைனாயகதுரன்தரஃ
ஸப்தகோடிமஹாமன்த்ரமன்த்ரிதாவயவத்யுதிஃ 168

த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத்கோடிஸுரஶ்ரேணீப்ரணதபாதுகஃ
அனன்ததேவதாஸேவ்யோ ஹ்யனன்தஶுபதாயகஃ 169

அனன்தனாமானன்தஶ்ரீரனன்தோ‌உனன்தஸௌக்யதஃ
அனன்தஶக்திஸஹிதோ ஹ்யனன்தமுனிஸம்ஸ்துதஃ 170

இதி வைனாயகம் னாம்னாம் ஸஹஸ்ரமிதமீரிதம்
இதம் ப்ராஹ்மே முஹூர்தே யஃ படதி ப்ரத்யஹம் னரஃ 171

கரஸ்தம் தஸ்ய ஸகலமைஹிகாமுஷ்மிகம் ஸுகம்
ஆயுராரோக்யமைஶ்வர்யம் தைர்யம் ஶௌர்யம் பலம் யஶஃ 172

மேதா ப்ரஜ்ஞா த்றுதிஃ கான்திஃ ஸௌபாக்யமபிரூபதா
ஸத்யம் தயா க்ஷமா ஶான்திர்தாக்ஷிண்யம் தர்மஶீலதா 173

ஜகத்ஸம்வனனம் விஶ்வஸம்வாதோ வேதபாடவம்
ஸபாபாண்டித்யமௌதார்யம் காம்பீர்யம் ப்ரஹ்மவர்சஸம் 174

ஓஜஸ்தேஜஃ குலம் ஶீலம் ப்ரதாபோ வீர்யமார்யதா
ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானமாஸ்திக்யம் ஸ்தைர்யம் விஶ்வாஸதா ததா 175

தனதான்யாதிவ்றுத்திஶ்ச ஸக்றுதஸ்ய ஜபாத்பவேத்
வஶ்யம் சதுர்விதம் விஶ்வம் ஜபாதஸ்ய ப்ரஜாயதே 176

ராஜ்ஞோ ராஜகலத்ரஸ்ய ராஜபுத்ரஸ்ய மன்த்ரிணஃ
ஜப்யதே யஸ்ய வஶ்யார்தே ஸ தாஸஸ்தஸ்ய ஜாயதே 177

தர்மார்தகாமமோக்ஷாணாமனாயாஸேன ஸாதனம்
ஶாகினீடாகினீரக்ஷோயக்ஷக்ரஹபயாபஹம் 178

ஸாம்ராஜ்யஸுகதம் ஸர்வஸபத்னமதமர்தனம்
ஸமஸ்தகலஹத்வம்ஸி தக்தபீஜப்ரரோஹணம் 179

துஃஸ்வப்னஶமனம் க்ருத்தஸ்வாமிசித்தப்ரஸாதனம்
ஷட்வர்காஷ்டமஹாஸித்தித்ரிகாலஜ்ஞானகாரணம் 180

பரக்றுத்யப்ரஶமனம் பரசக்ரப்ரமர்தனம்
ஸம்க்ராமமார்கே ஸவேஷாமிதமேகம் ஜயாவஹம் 181

ஸர்வவன்த்யத்வதோஷக்னம் கர்பரக்ஷைககாரணம்
பட்யதே ப்ரத்யஹம் யத்ர ஸ்தோத்ரம் கணபதேரிதம் 182

தேஶே தத்ர ன துர்பிக்ஷமீதயோ துரிதானி ச
ன தத்கேஹம் ஜஹாதி ஶ்ரீர்யத்ராயம் ஜப்யதே ஸ்தவஃ 183

க்ஷயகுஷ்டப்ரமேஹார்ஶபகன்தரவிஷூசிகாஃ
குல்மம் ப்லீஹானமஶமானமதிஸாரம் மஹோதரம் 184

காஸம் ஶ்வாஸமுதாவர்தம் ஶூலம் ஶோபாமயோதரம்
ஶிரோரோகம் வமிம் ஹிக்காம் கண்டமாலாமரோசகம் 185

வாதபித்தகபத்வன்த்வத்ரிதோஷஜனிதஜ்வரம்
ஆகன்துவிஷமம் ஶீதமுஷ்ணம் சைகாஹிகாதிகம் 186

இத்யாத்யுக்தமனுக்தம் வா ரோகதோஷாதிஸம்பவம்
ஸர்வம் ப்ரஶமயத்யாஶு ஸ்தோத்ரஸ்யாஸ்ய ஸக்றுஜ்ஜபஃ 187

ப்ராப்யதே‌உஸ்ய ஜபாத்ஸித்திஃ ஸ்த்ரீஶூத்ரைஃ பதிதைரபி
ஸஹஸ்ரனாமமன்த்ரோ‌உயம் ஜபிதவ்யஃ ஶுபாப்தயே 188

மஹாகணபதேஃ ஸ்தோத்ரம் ஸகாமஃ ப்ரஜபன்னிதம்
இச்சயா ஸகலான் போகானுபபுஜ்யேஹ பார்திவான் 189

மனோரதபலைர்திவ்யைர்வ்யோமயானைர்மனோரமைஃ
சன்த்ரேன்த்ரபாஸ்கரோபேன்த்ரப்ரஹ்மஶர்வாதிஸத்மஸு 190

காமரூபஃ காமகதிஃ காமதஃ காமதேஶ்வரஃ
புக்த்வா யதேப்ஸிதான்போகானபீஷ்டைஃ ஸஹ பன்துபிஃ 191

கணேஶானுசரோ பூத்வா கணோ கணபதிப்ரியஃ
னன்தீஶ்வராதிஸானன்தைர்னன்திதஃ ஸகலைர்கணைஃ 192

ஶிவாப்யாம் க்றுபயா புத்ரனிர்விஶேஷம் ச லாலிதஃ
ஶிவபக்தஃ பூர்ணகாமோ கணேஶ்வரவராத்புனஃ 193

ஜாதிஸ்மரோ தர்மபரஃ ஸார்வபௌமோ‌உபிஜாயதே
னிஷ்காமஸ்து ஜபன்னித்யம் பக்த்யா விக்னேஶதத்பரஃ 194

யோகஸித்திம் பராம் ப்ராப்ய ஜ்ஞானவைராக்யஸம்யுதஃ
னிரன்தரே னிராபாதே பரமானன்தஸம்ஜ்ஞிதே 195

விஶ்வோத்தீர்ணே பரே பூர்ணே புனராவ்றுத்திவர்ஜிதே
லீனோ வைனாயகே தாம்னி ரமதே னித்யனிர்வ்றுதே 196

யோ னாமபிர்ஹுதைர்தத்தைஃ பூஜயேதர்சயே‌ஏன்னரஃ
ராஜானோ வஶ்யதாம் யான்தி ரிபவோ யான்தி தாஸதாம் 197

தஸ்ய ஸித்யன்தி மன்த்ராணாம் துர்லபாஶ்சேஷ்டஸித்தயஃ
மூலமன்த்ராதபி ஸ்தோத்ரமிதம் ப்ரியதமம் மம 198

னபஸ்யே மாஸி ஶுக்லாயாம் சதுர்த்யாம் மம ஜன்மனி
தூர்வாபிர்னாமபிஃ பூஜாம் தர்பணம் விதிவச்சரேத் 199

அஷ்டத்ரவ்யைர்விஶேஷேண குர்யாத்பக்திஸுஸம்யுதஃ
தஸ்யேப்ஸிதம் தனம் தான்யமைஶ்வர்யம் விஜயோ யஶஃ 200

பவிஷ்யதி ன ஸன்தேஹஃ புத்ரபௌத்ராதிகம் ஸுகம்
இதம் ப்ரஜபிதம் ஸ்தோத்ரம் படிதம் ஶ்ராவிதம் ஶ்ருதம் 201

வ்யாக்றுதம் சர்சிதம் த்யாதம் விம்றுஷ்டமபிவன்திதம்
இஹாமுத்ர ச விஶ்வேஷாம் விஶ்வைஶ்வர்யப்ரதாயகம் 202

ஸ்வச்சன்தசாரிணாப்யேஷ யேன ஸன்தார்யதே ஸ்தவஃ
ஸ ரக்ஷ்யதே ஶிவோத்பூதைர்கணைரத்யஷ்டகோடிபிஃ 203

லிகிதம் புஸ்தகஸ்தோத்ரம் மன்த்ரபூதம் ப்ரபூஜயேத்
தத்ர ஸர்வோத்தமா லக்ஷ்மீஃ ஸன்னிதத்தே னிரன்தரம் 204

தானைரஶேஷைரகிலைர்வ்ரதைஶ்ச தீர்தைரஶேஷைரகிலைர்மகைஶ்ச
ன தத்பலம் வின்ததி யத்கணேஶஸஹஸ்ரனாமஸ்மரணேன ஸத்யஃ 205

ஏதன்னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் படதி தினமணௌ ப்ரத்யஹம்ப்ரோஜ்ஜிஹானே
ஸாயம் மத்யன்தினே வா த்ரிஷவணமதவா ஸன்ததம் வா ஜனோ யஃ
ஸ ஸ்யாதைஶ்வர்யதுர்யஃ ப்ரபவதி வசஸாம் கீர்திமுச்சைஸ்தனோதி
தாரித்ர்யம் ஹன்தி விஶ்வம் வஶயதி ஸுசிரம் வர்ததே புத்ரபௌத்ரைஃ 206

அகிஞ்சனோப்யேகசித்தோ னியதோ னியதாஸனஃ
ப்ரஜபம்ஶ்சதுரோ மாஸான் கணேஶார்சனதத்பரஃ 207

தரித்ரதாம் ஸமுன்மூல்ய ஸப்தஜன்மானுகாமபி
லபதே மஹதீம் லக்ஷ்மீமித்யாஜ்ஞா பாரமேஶ்வரீ 208

ஆயுஷ்யம் வீதரோகம் குலமதிவிமலம் ஸம்பதஶ்சார்தினாஶஃ
கீர்திர்னித்யாவதாதா பவதி கலு னவா கான்திரவ்யாஜபவ்யா
புத்ராஃ ஸன்தஃ கலத்ரம் குணவதபிமதம் யத்யதன்யச்ச தத்த –
ன்னித்யம் யஃ ஸ்தோத்ரமேதத் படதி கணபதேஸ்தஸ்ய ஹஸ்தே ஸமஸ்தம் 209

கணஞ்ஜயோ கணபதிர்ஹேரம்போ தரணீதரஃ
மஹாகணபதிர்புத்திப்ரியஃ க்ஷிப்ரப்ரஸாதனஃ 210

அமோகஸித்திரம்றுதமன்த்ரஶ்சின்தாமணிர்னிதிஃ
ஸுமங்கலோ பீஜமாஶாபூரகோ வரதஃ கலஃ 211

காஶ்யபோ னன்தனோ வாசாஸித்தோ டுண்டிர்வினாயகஃ
மோதகைரேபிரத்ரைகவிம்ஶத்யா னாமபிஃ புமான் 212

உபாயனம் ததேத்பக்த்யா மத்ப்ரஸாதம் சிகீர்ஷதி
வத்ஸரம் விக்னராஜோ‌உஸ்ய தத்யமிஷ்டார்தஸித்தயே 213

யஃ ஸ்தௌதி மத்கதமனா மமாராதனதத்பரஃ
ஸ்துதோ னாம்னா ஸஹஸ்ரேண தேனாஹம் னாத்ர ஸம்ஶயஃ 214

னமோ னமஃ ஸுரவரபூஜிதாங்க்ரயே
னமோ னமோ னிருபமமங்கலாத்மனே
னமோ னமோ விபுலதயைகஸித்தயே
னமோ னமஃ கரிகலபானனாய தே 215

கிங்கிணீகணரசிதசரணஃ
ப்ரகடிதகுருமிதசாருகரணஃ
மதஜலலஹரீகலிதகபோலஃ
ஶமயது துரிதம் கணபதினாம்னா 216

இதி ஶ்ரீகணேஶபுராணே உபாஸனாகண்டே ஈஶ்வரகணேஶஸம்வாதே
கணேஶஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரம் னாம ஷட்சத்வாரிம்ஶோத்யாயஃ

விநாயகர் சிறப்புகள்

சதுர்த்தியன்று பூஜை செய்யும் முறை

விநாயக பெருமானின் சக்தி வாய்ந்த 12 ஸ்லோகங்கள்

Leave a Comment