108 உபநிஷதங்கள் பெயர்களும், அவற்றைக்கொண்ட வேதமும் ஒரு சிந்தனை

1. ஈஸ உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
2. கேந உபநிஷத் – ஸாம வேத,
3. கட உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
4. ப்ரஸ்ந உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
5. முண்டக உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
6. மாண்டுக்ய உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
7. தைத்திரீய உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
8. ஐதரேய உபநிஷத் – ருக் வேத,
9. சாந்தோக்ய உபநிஷத் – ஸாம வேத,
10. ப்ருஹதாரண்யக உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
11. ப்ரஹ்ம உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
12. கைவல்ய உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
13. ஜாபால உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
14. ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
15. ஹம்ஸ உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
16. ஆருணேய உபநிஷத் – ஸாம வேத,
17. கர்ப உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
18. நாராயண உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
19. பரமஹம்ஸ உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
20. அம்ருதபிந்து உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
21. அம்ருதநாத உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
22. அதர்வஸிர உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
23. அதர்வஸிக உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
24. மைத்ராயணி உபநிஷத் – ஸாம வேத,
25. கௌஷீதாகி உபநிஷத் – ருக் வேத,
26. ப்ருஹஜ்ஜாபால உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
27. ந்ருஸிம்ஹதாபநீ உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
28. காலாக்நிருத்ர உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
29. மைத்ரேயி உபநிஷத் – ஸாம வேத,
30. ஸுபால உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
31. க்ஷுரிக உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
32. மாந்த்ரிக உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
33. ஸர்வ-ஸார உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
34. நிராலம்ப உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
35. ஸுகரஹஸ்ய உபநிஷத்- க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
36. வஜ்ரஸூசி உபநிஷத் – ஸாம வேத,
37. தேஜோபிந்து உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
38. நாதபிந்து உபநிஷத் – ருக் வேத,
39. த்யாநபிந்து உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
40. ப்ரஹ்மவித்யா உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
41. யோகதத்த்வ உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
42. ஆத்மபோத உபநிஷத் – ருக் வேத,
43. பரிவ்ராத் (நாரதபரிவ்ராஜக) உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
44. த்ரி-ஷிகி உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
45. ஸீதா உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
46. யோகசூடாமணி உபநிஷத் – ஸாம வேத,
47. நிர்வாண உபநிஷத் – ருக் வேத,
48. மண்டலப்ராஹ்மண உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
49. தக்ஷிணாமூர்தி உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
50. ஸரப உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
51. ஸ்கந்த உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
52. மஹாநாராயண உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
53. அத்வயதாரக உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
54. ராமரஹஸ்ய உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
55. ராமதாபணி உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
56. வாஸுதேவ உபநிஷத் – ஸாம வேத,
57. முத்கல உபநிஷத் – ருக் வேத,
58. ஸாண்டில்ய உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
59. பைங்கல உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
60. பிக்ஷுக உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
61. மஹத் உபநிஷத் – ஸாம வேத,
62. ஸாரீரக உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
63. யோகஸிகா உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
64. துரீயாதீத உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
65. ஸம்ந்யாஸ – ஸாம வேத,
66. பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜக உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
67. அக்ஷமாலிக உபநிஷத் – ருக் வேத,
68. அவ்யக்த உபநிஷத் – ஸாம வேத,
69. ஏகாக்ஷர உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
70. அந்நபூர்ண உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
71. ஸூர்ய உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
72. அக்ஷி உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
73. அத்யாத்மா உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
74. குண்டிக உபநிஷத் – ஸாம வேத,
75. ஸாவித்ரி உபநிஷத் – ஸாம வேத,
76. ஆத்மா உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
77. பாஸுபத உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
78. பரப்ரஹ்ம உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
79. அவதூத உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
80. த்ரிபுராதபநி உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
81. தேவி உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
82. த்ரிபுர உபநிஷத் – ருக் வேத,
83. கடருத்ர உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
84. பாவந உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
85. ருத்ரஹ்ருதய உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
86. யோக-குண்டலிநி உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
87. பஸ்ம உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
88. ருத்ராக்ஷ உபநிஷத் – ஸாம வேத,
89. கணபதி உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
90. தர்ஸந உபநிஷத் – ஸாம வேத,
91. தாரஸார உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
92. மஹாவாக்ய உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
93. பஞ்சப்ரஹ்ம உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
94. ப்ராணாக்நிஹோத்ர உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
95. கோபாலதபணி உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
96. க்ருஷ்ண உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
97. யாஜ்ஞவல்க்ய உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
98. வராஹ உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
99. ஸாத்யாயநி உபநிஷத் – ஸுக்ல யஜுர்வேத,
100. ஹயக்ரீவ உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
101. தத்தாத்ரேய உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
102. காருட உபநிஷத் – அதர்வ வேத,
103. கலிஸண்டாரண உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
104. ஜாபால உபநிஷத் – ஸாம வேத,
105. ஸௌபாக்ய உபநிஷத் – ருக் வேத,
106. ஸரஸ்வதீரஹஸ்ய உபநிஷத் – க்ருஷ்ண யஜுர்வேத,
107. பஹ்வ்ருச உபநிஷத் – ருக் வேத,
108. முக்திக உபநிஷத்- ஸுக்ல யஜுர்வேத.
நூற்றியெட்டாம் உபநிஷத்தாகியதும், ஸ்ரீசிவபக்த இராமரால் ஆஞ்சநேயருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டதுமாகிய ‘முக்திகோபநிஷத்தைக்’ கொண்டு விரிக்கப்பட்டது….

சுபம்

Leave a Comment